PROJEKTY A PROGRAMY DO KTERÝCH JE ZAPOJENA MŠ REVOLUČNÍ:

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

PROJEKT MOSTY KE ŠKOLÁM II  ve spolupráci s neziskovou organizací InBáze, z.s.

informace o projektu zde:  MS_Revolucni_projekt_web.docx

Spolupráce na tomto projektu byla úspěšně ukončena k 31.10.2022. Výstupy z projektu „Plán začlěňování dětí s OMJ „a „Plán multikulturní výchovyjsou k nahlédnutí zde:

PLÁN MKV MŠ REVOLUČNÍ

KA2_MS_REVOLUCNI_OPERATIVNI_PLAN_ZACLENOVANI

PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (MAP) Praha 1

navazuje na už proběhlý projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území Prahy 1 (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000695, spolufinancovaný z prostředků OP VVV), během kterého došlo k posílení efektivní spolupráce aktérů působících v Praze 1 v oblasti vzdělávání – místních mateřských a základních škol (bez ohledu na jejich zřizovatele), školských zařízení, subjektů neformálního a zájmového vzdělávání nebo rodičů dětí a žáků.

Více o programu a jeho realizaci najdete zde:  Škola nás baví (skolanasbavi.eu)

MŠ REVOLUČNÍ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAK

Od 1.9.2022 – 31.8.2024 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Revoluční – IV“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0001848, který je spolufinancován Evropskou unií na základě přílohy č.2 výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu Jan Amos Komenský. Projekt je zaměřen na personální podporu školního asistenta a vzdělávání pracovníků. Celková výše podpory činí 659.511,- Kč.

MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ

Jde o společný mezigenerační projekt ve spolupráci s neziskovou organizací Mezi-námi o.p.s. V rámci projektu navštěvují předškolní děti seniory v domě s pečovatelskou službou v Benediktské ulici na Praze 1, nebo přichází senioři na návštěvu za dětmi do naší mateřské školy.

RECYKLOHRANÍ

Škola je zapojena do projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět? Cílem projektu je prohlubovat u dětí znalosti a dovednosti v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jimi zpětnou zkušenost.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 

Škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. Smyslem projektu je podporovat děti a rodiče ke čtení. Každodenní četbou chceme podporovat u dětí zájem o čtené slovo a o společné povídání tak, aby se děti učily lásce k jazyku.

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

Zapojení do projektu České obce sokolské. Jde o celoroční projekt pro všechny děti, prostřednictvím kterého se snažíme děti motivovat pro pravidelné cvičení. V rámci projektu děti plní jednoduché cvičební úkoly. Hlavním cílem projektu je to, aby měly děti radost a potěšení z pohybu, naučily se překonávat jednoduché překážky, byla rozvíjena jejich samostatnost a pohybové dovednosti a propojování pohybových a rozumových aktivit při plnění úkolů.

PSÍ KAMARÁDI 

Pravidelné setkávání s pejsky Fidorkou a Borůvkou.  Setkávání má v sobě  prvky canisterapie, podporuje u dětí empatii a sounáležitost s živou přírodou a prevenci bezpečného chování a ochrany zdraví.