PROJEKTY A PROGRAMY DO KTERÝCH JE ZAPOJENA MŠ REVOLUČNÍ:

PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (MAP) Praha 1

navazuje na už proběhlý projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území Prahy 1 (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000695, spolufinancovaný z prostředků OP VVV), během kterého došlo k posílení efektivní spolupráce aktérů působících v Praze 1 v oblasti vzdělávání – místních mateřských a základních škol (bez ohledu na jejich zřizovatele), školských zařízení, subjektů neformálního a zájmového vzdělávání nebo rodičů dětí a žáků.

Více o programu a jeho realizaci najdete zde:  Škola nás baví (skolanasbavi.eu)

SPOLUPRÁCE S NEZISKOVOU ORGANIZACÍ INBÁZE, z. s.

Název projektu: Mosty ke školám II    Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001455

Období: 1. 11. 2019 – 30. 6. 2022

Vedoucí projektu: Ing. Petra Holubářová, holubarova@inbaze.cz

Více informací o projektu a jeho realizaci: MS_Revolucni_projekt_web

Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Vytváříme bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur. Více informací: www.inbaze.cz

MŠ REVOLUČNÍ ŠABLONY III

Od 1.9.2021 – 31.8.2022 je naše instituce realizátorem projektu s názvem „Šablony MŠ Revoluční III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/.0./20_081/0021499,  který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu – funkce školního asistenta a realizaci projektových dní ve výuce. Celková výše dotace činí 376 950,00,- Kč.

MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ

Jde o společný mezigenerační projekt ve spolupráci s neziskovou organizací Mezi-námi o.p.s. V rámci projektu navštěvují předškolní děti seniory v domě s pečovatelskou službou v Benediktské ulici na Praze 1, nebo přichází senioři na návštěvu za dětmi do naší mateřské školy.

RECYKLOHRANÍ

Škola je zapojena do projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět? Cílem projektu je prohlubovat u dětí znalosti a dovednosti v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jimi zpětnou zkušenost.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 

Škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. Smyslem projektu je podporovat děti a rodiče ke čtení. Každodenní četbou chceme podporovat u dětí zájem o čtené slovo a o společné povídání tak, aby se děti učily lásce k jazyku.

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

Zapojení do projektu České obce sokolské. Jde o celoroční projekt pro všechny děti, prostřednictvím kterého se snažíme děti motivovat pro pravidelné cvičení. V rámci projektu děti plní jednoduché cvičební úkoly. Hlavním cílem projektu je to, aby měly děti radost a potěšení z pohybu, naučily se překonávat jednoduché překážky, byla rozvíjena jejich samostatnost a pohybové dovednosti a propojování pohybových a rozumových aktivit při plnění úkolů.

PSÍ KAMARÁDI 

Pravidelné setkávání s pejsky Fidorkou a Borůvkou.  Setkávání má v sobě  prvky canisterapie, podporuje u dětí empatii a sounáležitost s živou přírodou a prevenci bezpečného chování a ochrany zdraví.