GDPR

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola Revoluční, příspěvková organizace (dále jen „škola“), IČO: 70108811, je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále „obecné nařízení“ a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:

Mateřská škola Revoluční, Revoluční 1247/26, 110 00 Praha 1, telefon: +420 224 817 057, e-mail: info@msrevolucni.cz, ID datové schránky: ypxkyfh.

Naše organizace jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je pro Vás kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Zdeněk Novák, Mateřská škola Revoluční, Revoluční 1247/26, 110 00 Praha 1, telefon: +420 224 817 057, e-mail: poverenec.oou@i3c.cz, ID datové schránky: ypxkyfh.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem poskytování vzdělávání a s ním souvisejících doplňujících služeb (např.: zajištění stravování, poskytování poradenských služeb apod.).

Bližší informace k jednotlivým účelům, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, naleznete zde:  Zaznamy_o_cinnostech_zpracovani-WEB

Právní základ zpracování

Vaše nezbytné osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme zejména na základě plnění právní povinnosti, které se na nás vztahují, dále na základě plnění smlouvy mezi školou a Vámi nebo z důvodu provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

V odůvodněných případech mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud taková potřeba nastane, budete o ní informování prostřednictvím tohoto sdělení.

Zpracování na základě souhlasu

Ve výjimečných případech osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme na základě uděleného souhlasu našich žáků nebo jejich zákonných zástupců, který vždy vyjadřuje jejich svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti a způsobu jak udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Předávání a uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujeme pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu příjemcům, kterým jsme povinni tyto údaje poskytnout v rámci plnění zákonných povinností stanovených škole příslušnými právními předpisy (např. v případě úrazu Česká školní inspekce). Dále mohou být Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předávány v rámci vzdělávání organizátorům kulturních a sportovních akcí apod. O této skutečnosti jste vždy informováni např. prostřednictvím přihlášky na konkrétní akci, která obsahuje identifikaci příjemce Vašich údajů.

Ve vymezených případech využíváme ke zpracování Vašich osobních údajů externího zpracovatele, se kterým je vždy uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů dle čl. 28 obecného nařízení, která specifikuje pokyny pro zpracování a povinnosti zpracovatele. Tím je Vašim osobním údajům zajištěno taková míra zabezpečení, jako by je škola zpracovávala sama.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by škola činila úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Práva subjektu údajů a způsoby jejich uplatnění

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontakty jsou uvedeny výše, a to těmito způsoby:

  • listovní zásilkou zaslanou na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů,
  • v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele zaslaným na e-mail pověřence,
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele,
  • osobním předáním písemné žádosti na sekretariátu školy; z důvodu identifikace žadatele mějte, prosím, svůj doklad totožnosti s sebou.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.