1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

Provoz a rozsah služeb školního stravování se řídí vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpi

2. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ VE VÝDEJI :

Pracovník  ŠJ je povinen dohlédnout na to, aby doba ke konzumaci z přípravny do výdejního místa nikdy nepřesáhla dobu 20minut. Dohlíží na to, aby po celou dobu byly v odpovídající tepelné hodnotě, aby nikdy neklesla teplota tepelných pokrmů pod 60 C. Hotová jídla převeze v uzavřených přepravních gastronádobách do výdejny a ihned je vloží do výdejního ohřívacího gastrovozíku. Odpovědnost za výdej potravin má službu konající kuchařka. Zkontrolovat aktuální vzhled vydaných potravin (odpovídající vzhled, zápach, aktuální identifikace vizuálního znečištění nebo přítomnost nečistot). Změřit teplotu pokrmů a zaznamenat naměřené hodnoty do sešitu Záznamů o teplotě pokrmů ve výdeji, měření potvrdí svým podpisem. V případě zjištění nedostatků provede pracovník tato nápravná opatření, provede okamžitou likvidaci neodpovídajících potravin, uvede potraviny do odpovídající tepelné hodnoty, kontrolu provede dalším přeměřením potravin.

3. ČASOVÉ ROZFÁZOVÁNÍ VÝDEJE:

 1. PATRO

Výdejní místa:

  1. jídelna 4. třída
  2. jídelna 5. třída

Fáze dob výdeje pro žáky MŠ:

přesnídávka                               9,00 – 9,30

oběd                                          11,45 – 12:30

svačina                                        14,45 – 15,15

   2.PATRO

Výdejní místa:

  1. jídelna 2.a 3.třída
  2. jídelna 1.třída

Fáze dob výdeje pro žáky MŠ:

 přesnídávka             9,00 – 9,30

oběd – 1.tř.             12,00- 12,30

oběd – 2tř. a 3.tř. 12,00 – 12,30

svačina                15,00 – 15,30

 Místo a doba výdeje pro zaměstnance:  pro pedagogické i provozní zaměstnance je místo a doba výdeje oběda stejná jako pro žáky MŠ

Způsob výdeje: konzumace na místě

4. REŽIM DODÁVEK DO KUCHYNĚ :

Dodávky potravin a jiného materiálu do kuchyně je prováděn po dohodě se zástupcem ŠJ vždy mimo výdej stravy pro žáky a zaměstnance a mimo přípravu hlavních jídel. Zboží je předáváno ze vstupního prostoru ke kuchyni. Dodavatelé nemají přístup do vývařovny. Úklid kuchyně a  jídelen v prostoru MŠ je prováděn po ukončení výdeje a nutné opravy a údržba  jsou prováděny vždy mimo provozní dobuŠJ.

5. NAKLÁDÁNÍ SE ZBYTKY :

Zbytky včetně olejů  jsou po ukončení směny ukládány do speciálních odpadových kontejnerů a dále ekologicky likvidovány na základě smlouvy o likvidaci odpadů.

6. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ JÍDEL:

Žáci se přihlašují ke stravování formou Přihlášky ke stravování. Přihlášení ke stravování lze provést nejpozději do 8,00 hodin v den odběru. Odhlášení od stravování lze provést nejpozději do 8,00 v den odběru. První den nemoci dítěte má zákonný zástupce právo, vyzvednout si oběd ve ŠJ v době od 11:30 do 12:00  hodin.

7. ZPŮSOB ÚHRADY :

V hotovosti do pokladny ŠJ u hospodářky v době úředních hodin. Převodem na bankovní účet ŠJ , v.s. přidělené osobní číslo dítěte, k.s. 0308

8. DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD CHOVÁNÍ V JÍDELNĚ :

Dozorující pedagogové usadí děti ke stolkům, dohlédnou, zda mají čisté ruce a oděvy,mladší děti jsou částečně obsluhován u stolků, starší děti si odebírají stravu u výdejního místa. Použité nádobí je odkládáno na místo k tomuto účelu určeném. Pedagogický dozor dohlíží po celou dobu na vhodné chování žáků u stolů, přiměřené věku dětí.

9. HACCP:

Ve ŠJ jsou zavedeny a sledovány kritické body. Odpovědnou osobou za jejich sledování je vedoucí školní jídelny.