V souladu s platnou legislativou vyhlašuje Mateřská škola Revoluční termín řádného zápisu pro školní rok 2024/2025 s nástupem od 1.9.2024 ve dnech 6.5.2024 od 14:00 do 17:00 hodin a 7. 5. 2024 od 09:00 do 11:00 hodin.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 se povinně týká všech dětí s datem narození 01. 09. 2018 -31. 08. 2019. Po shromáždění všech řádně vyplněných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně povinných příloh budou děti přijímány podle Kritérií pro přijetí ve škol. roce 2024/25 vydaných ředitelkou školy Č.j.: MSR/20/24, s účinností od 1.5.2024, základním kritériem je trvalé bydliště dítěte ve školském spádovém obvodu a datum narození (rok, měsíc, den) od nejstaršího po nejmladší. Kritéria pro přijetí jsou zveřejněny zde :  KRITÉRIA 2024-2025

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ je 17.4.2024, kdy si můžete prohlédnou mateřskou školu od 15:00 do 17:00 hodin.

Při prohlídce bude možné osobní vyzvednutí složky s žádostí o přijetí.

Potřebné tiskopisy k zápisu jsou ke stažení na www.msrevolucni.cz 01.04.2024

vše je potřeba před odevzdáním čitelně vyplnit a podepsat. Rodiče, kteří nemají dálkový přístup, si můžou vyzvednout složku s tiskopisy osobně v MŠ 17.4.2024 od 15:00 do 17:00 hodin při prohlídce školy nebo 18.4.2024 od 9:00 do 11:00 hodin v kanceláři ředitelky školy.

Souhrnný přehled dokumentů, které budete potřebovat k zapsání dítěte do MŠ

 1. Základní dokumenty:
  žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Revoluční
  evidenční list pro dítě v mateřské škole s lékařským potvrzením o řádném očkování
  přihláška ke školnímu stravování
  kopie rodného listu
 2. Doplňkové dokumenty
  doklad o dlouhodobém pobytu cizinců mimo EU, povolení k pobytu
  doporučení školského poradenského zařízení (odklad školní docházky, speciální vzdělávací potřeby)
  oznámení o individuálním vzdělávání

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – ke stažení zde: Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2024-2025
Evidenční list pro doložení řádného očkování dítěte potvrzeného od praktického dětského lékaře – ke stažení zde:   evidenční list dítěte 2024-2025
Přihláška ke školnímu stravování – ke stažení zde:   Přihláška ke stravování 2024-2025
Kopie rodného listu – stačí prostá kopie

POZN.: Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělává Je doporučeno předem telefonicky kontaktovat svého lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklostí ordinace.

Způsob podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou a podepsanou přihlášku, potvrzený a podepsaný evidenční list, kopii RL a podepsanou přihlášku ke stravování, doručit následujícími způsoby:
1.Do datové schránky školy: ypxkyfh
2.Osobně, podáním do rukou ředitelky školy, dne 6 .5. 2024 od 14:00 do 17:00 hodin nebo 7. 5. 2024 od 9:00 do 11:00 hodin. V případě, že bude při osobním předání zastupovat dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila tato osoba své oprávnění dítě zastupovat úředně ověřenou plnou moc.
Žádost o přijetí a ostatní dokumenty musí být škole doručeny s nejpozdějším datem podání 7. 5. 2024. Na přihlášku podanou s pozdějším datem podání nebude brán zřetel a bude vyhodnoceno jako zmeškání úkonu.

Přidělení registračního čísla, možnost vyjádření se k podkladům a zveřejnění výsledků zápisu

Každému účastníkovi řízení bude při zápisu přiděleno registrační číslo, a to buď při osobním podání nebo zasláním do DS žadatele.
V případě neúplné nebo nejasné žádosti vyzve mateřská škola žadatele k doplnění do 5 dnů od ukončení zápisu
V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu bude každému účastníkovi řízení předána výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí právního
orgánu, a to nejpozději do 5 dnů od doručení této výzvy. Současně má v této lhůtě každý účastník možnost v souladu s § 38 správního řádu nahlédnout do spisu, a to do 5 dnů po odevzdání žádosti v kanceláři ředitelky školy v pracovní dny v době od 9:00 – do 10:00 hodin.

Po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které bude oznámeno účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 72 správního řádu. V souladu s § 138 odst. 2 školského zákona se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na www.msrevolucni.cz, zveřejněním seznamu se považují za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání se zasílají doporučenou poštou, nebo se předávají do vlastních rukou.

Další důležité informace:

Ověření trvalého pobytu:
Místo trvalého pobytu dítěte ve spádové oblasti Praha 1 s právem přednostního přijetí, ověří ředitelka školy na ÚMČ Praha 1, který vede evidenci obyvatel. V případě, že v registru dítě nebude uvedeno, budete vyzvání o doložení dokladu do 5 dnů po odevzdání přihlášky.

Cizinci mimo EU:
musí doložit doklad prokazující oprávnění pobytu dítěte na území ČR déle než 9O dnů, stačí doložit prostou kopii dokumentu (statut rezidenta).

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami:
Pokud bude mít dítě speciální vzdělávací potřeby a bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, přikládá zákonný zástupce u zápisu kopii tohoto doporučení. Rozhodnutí o odkladu školní docházky vystavuje spádová základní škola. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Individuální vzdělávání:
Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo může navštěvovat jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.   Tiskopis oznámení ke stažení zde: Individuální vzdělávání – vzor oznámení v rámci zápisu

Možnost zpětvzetí žádosti:
V případě, že se v průběhu řízení rozhodnete odstoupit od žádosti, vyplňte a předejte do MŠ k rukám ředitelky nejpozději do 31.5.2024 tento tiskopis pro „Zpětvzetí „  tiskopis ke stažení zde: zpětvzetí žádosti o přijetí do Mateřské školy Revoluční