ZÁPIS – ZAHAJOVACÍCH TŘÍDNÍCH SCHŮZEK ve škol.roce 2022/2023 dne 7.9.22 růžová třída, 12.9.22 zelená třída, žlutá třída, 13.9.22 červená třída, modrá třída

PŘIVÍTÁNÍ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE  2022/2023

ADAPTACE NEJMLADŠÍCH DĚTÍ A NOVĚ PŘÍCHOZÍCH: adaptace probíhá standartně, u většiny dětí bezproblémově, jen u několika dětí bude potřeba individuální adaptace, to proberou paní učitelky s konkrétními rodiči. Pro úspěšnou adaptaci je potřebná spolupráce rodičů, tzn. otevřeně komunikovat s učitelkami při předávání informací o dětech, doma mluvit o školce s dětmi, posilovat pozitivní zážitky, chválit děti, mluvit o dění ve školce, nastavit doma podobná pravidla jako ve školce (uklízet si hračky, podporovat sebeobsluhu v oblékání, hygieně, stolování…) apod.

ADAPTACI STARŠÍ DĚTI NA ZMĚNU TŘÍDY zvládly všechny bez problémů.

PO CELÉ ZÁŘÍ bude probíhat ve všech třídách INDIVIDUÁLNÍ DIAGNOSTICKÉ POZOROVÁNÍ DĚTÍ– s cílem získat co nejvíce poznatků o dětech, jejich individuálních potřebách, ze strany rodičů prosíme o otevřenost v předávání informací. Děti s OMJ budeme podle potřeby doporučovat na vyšetření do PPP P1, aby jim mohlo být přiznáno doporučení pro individuální jazykovou podporu.

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY DĚTÍ A LOGOPEDICKÁ NÁPRAVA ŘEČI-letos budeme opět klást důraz na význam logopedické nápravy řeči, depistáž provede klinická logopedka MUDr. Hoňková v MŠ, V případě obtíží vystaví dítěti žádanku na logopedii. Systematickou nápravu řeči je nutné zahájit nejpozději v posledním roce před nástupem dítěte do ZŠ! Pro zahájení nápravy je potřeba dítě registrovat u vybraného klinického logopeda (např.  naše doporučení: Padr. Vašatová, Praha 8- Karlín, Pobřežní 80, tel. 607873153). Zadaná cvičení můžete po konzultaci s třídní učitelkou nosit k procvičování i do školky, zásadní však vždy bude pravidelné domácí cvičení.

DŮLEŽITÉ ODKAZY, KONTAKTY, MATERIÁLY PRO DĚTI A KALENDÁŘ předem známých aktivit najdete na  www.msrevolucni.cz ,

V KALENDÁŘI  NAJDETE všechny předem známé termíny akcí (termíny divadelních představení, akcí mimo MŠ, termíny škol v přírodě apod.)

V PRŮBĚHU ROKU PRŮBĚŽNĚ SLEDUJTE aktuální informace na LYFLE A NÁSTĚNKÁCH PRO RODIČE.

Aktivace aplikace LYFLE – informace o aplikaci najdete na www.lyfle.com

Pro aktivaci je potřeba: Podepsat souhlas se zadáním do aplikace (telefon + e-mail) a stáhnout si aplikaci a aktivovat ji po zaslání aktivační zprávy,

V případě obtíží kontaktujte zástupkyni ředitelky Renatu Lipšovou /červená třída/ nebo Míšu Jelínkovou / zelená třída/ – pomůžou, poradí.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ: aplikace LYFLE je prioritně využívaná pro omluvy dětí z docházky.

PRO OMLOUVÁNÍ POUŽÍVEJTE FUNKCI „Omluvenky“. Pozor – oběd je možné omluvit jen do 8:00 hodin.

Do aplikace Vám budou paní učitelky posílat aktuální důležité informace a připomínky, fotografie z akci a aktivit, apod, v případě potřeby bude aplikace využívaní i pro distanční výuku.

ŠKOLNÍ ŘÁD:

Rodiče se individuálně seznámí se školním řádem, který je veřejně přístupný na www.msrevolucni.cz a po přečtení zápisů z třídní schůzky potvrdí svým podpisem, že se SE ZNĚNÍM ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j. MSR/3/22 seznámili a s jeho zněním souhlasí.  

Plné znění školního řádu najdete na www.msrevolucni.cz – ZÁKLADNÍ INFORMACE – ŠKOLNÍ ŘÁD

Rodiče byli zvlášť upozorněni na to, že porušování některých pravidel může vést i k vyloučení dítěte z MŠ:

  • Nedodržování provozní doby a doby příchodu a odchodu do MŠ – přicházení dětí je z důvodu organizace vzdělávacích aktivit a zajištění bezpečnosti dětí sjednoceno ve všech třídách na 8:30, doba odchodu po obědě 12:30 – 13:00, odchod z MŠ nejpozději v 17:30.
  • Povinnost přivádět děti do MŠ v uspokojivém zdravotním stavu. Na základě zákona 258/200 Sb. o ochraně zdraví 7 odst. 3, jsme v MŠ povinni oddělit dítě, které jeví známky akutního onemocnění (vysoká horečka, zvracení, průjem, silné nachlazení, pedikuloza) od ostatních dětí a neprodleně informovat rodiče, aby si jej převzali bez zbytečného odkladu do péče. Učitelka má proto povinnost ihned informovat rodiče, když dítě projevuje v průběhu dne známky nemoci a trvat na jeho vyzvednutí, v případně potřeby si můžeme vyžádat lékařské potvrzení. V případě porušování musíme informovat OSPOD o zanedbávání péče.
  • Povinnost včas provádět úhradu školného a stravného (rozpis plateb podle věku dětí najdete na nástěnce ŠJ), zkontrolujte si platební předpisy, termín platby je do 10. dne v měsíci!
  • Účast na povinném předškolním vzdělávání (pro děti 5-6 leté a starší), které je stanoveno od 8:30 do 12:30 hodin, děti by tedy měly být v této době přítomny v MŠ. Nepřítomnost dítěte musí být zákonným zástupcem písemně omluvena nejpozději do 3 pracovních dnů (uznána je omluvenka v LYFLE), jinak musíme oznámit na OSPOD.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23:

Po dohodě s rodiči dojde k přerušení provozu mateřské školy:

  • V pátek 18.11.2022 – den po státním svátku 17.11.2022
  • V pátek 23.12.2022 o vánočních prázdninách, v pondělí 2.1.2023 v MŠ zahájíme běžný provoz.

Jarní prázdniny na Praze 1 jsou 13.3.-19.3.2023, v MŠ bude provoz bez omezení.

Hlavní prázdniny jsou stanoveny od 1.7. 2023

Náhradní prázdninový provoz na Praze 1 bude realizován ve vybraných mateřských školách pouze v měsíci červenci. O organizaci a způsobu přihlášení budete informování 2 měsíce před zahájením náhradních provozů vývěskou na naší mateřské škole. V měsíci srpnu jsou všechny mateřské školy na Praze 1 uzavřeny.

INFORMACE RADY RODIČŮ a odsouhlasení PŘÍSPĚVKU DO FONDU RODIČŮ:

Rodiče byli seznámeni s výsledkem hospodaření  fondu rodičů (FR) za školní rok 2021/2022, přehled hospodaření je k nahlédnutí na nástěnce RR.

Proběhly doplňující volby do Rady rodičů (RR) Jména zvolených zástupců tříd a pokladníků pro škol.rok 2022/23 najdete také na nástěnce RR (v 1+2.patře)

Základní příspěvek do FR byl pro školní rok 2022/2023 byl odsouhlasen v této výši:

  1. patro -1400,- /rok 2. patro: 1300,-/rok, termín úhrady do 30.10.2022, po dohodě je možné uhradit i pololetně.

Pokladník z 2. p, bude vybírat příspěvky osobně začátkem října 7:45 – 8:33- termín bude upřesněn.

Příspěvky pro pokladníka z 1.p, vyberou paní učitelky na třídách do konce října.

INFORMACE TŘÍDNÍCH UČITELEK –  třídní učitelky na jednotlivých třídách seznámily rodiče se vzdělávacím programem a třídními záležitostmi:

Ve škole realizujeme vlastní Školní vzdělávací program (ŠVP PV) s názvem „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“ – který je zaměřen na lidové české tradice a zvyky. Program je dále rozpracováván formou Třídních vzdělávacích programů pro jednotlivé třídy podle věku a složení dětské skupiny. Celé znění ŠVP PV a konkrétní obsah TVP PV najdete v šatnách dětí.

Výuka ČJ pro cizince – na základě aktualizace RVP PV bude MŠ poskytovat vybraným předškolním dětem cizincům (které nemají české občanství) výuku českého jazyka v rozsahu 1 hodny týdně, týká se dětí v posledním ročníku MŠ (žlutá třída, modrá třída).

Nad rámec této povinnosti uvažujeme, že budeme poskytovat tuto výuku i mladším dětem, které to budou potřebovat. O zařazení dítěte do výuky budete informování individuálně na svých třídách.

Doplňkové a nadstandartní aktivity jsou prioritně organizovány pro starší děti.

Podrobné informace o realizovaných aktivitách a formě přihlašování dětí na aktivitu dostanete na své třídě.

Organizačně provozní požadavky

Na všech třídách prosíme o podepisování (označování) osobních věcí dítěte, neoznačené věci, které ve škole zůstávají delší čas bez povšimnutí budou odesílány na charitu, školy nemá prostory pro jejich uskladňování.

Z hygienických důvodů musí mít děti jiné převlečení do MŠ a jiné na pobyt venku (stačí jiné kalhoty). V šatnách dodržujte dané uspořádání věcí, tzn. do skříňky patří věci na domů, do poličky věci do školky, boty a bačkory do poliček. Pravidelně kontrolujte oblečení, které necháváte ve školce, vyměňujte je podle aktuálního počasí a ročního období, u mladších dětí nezapomínejte doplňovat náhradní prádlo po případ „nehody“.

Nezapomínejte dětem dávat batůžky, které mají na cestu domů, vycházky, apod.

Cvičební úbory – starším dětem ze žluté třídy a zelené třídy nezapomeňte donést oblečení na cvičení do tělocvičny (tričko, legíny, trenýrky …)

Úspora energií – v rámci úspory energií prosíme všechny rodiče, aby po odchodu z šaten (kde nejsou světelná čidla) zhasínali!

TERMÍNY ŠKOL V PŘÍRODĚ  najdete na www.msrevolucni.cz Přihláška na ŠVP bude vždy vyvěšena na nástěnce pro rodiče cca MĚSÍC PŘED KONÁNÁM ŠVP, přednostně budou zařazeny nejstarší děti, po dohodě s paní učitelkami je možné přihlašovat se staršími i mladší sourozence.

SYSTÉM PŘESUNU DĚTÍ Z TŘÍDY DO TŘÍDY V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE – počítejte s tím, že se děti přesouvají podle věku v následujícím školním roce do vyšších tříd

ZABEZPEČENÍ VSTUPŮ DO MŠ: Hlavní vchod: od října dochází ke změně vstupního kódu K…. (nový kód Vám řeknou paní učitelky)

Prosím všechny rodiče, aby přečtení zápisu potvrdili svým podpisem, zápis schůzky na podpisový list, který bude vyvěšen v šatnách dětí.