Provozní řád

Maximální kapacita MŠ: 125 dětí

Optimální naplněnost školy: 120 dětí

Maximální kapacita školní jídelny: 125 dětí

Počet tříd: 5 tříd

Provozní doba: od 7:00 do 17:30 hod.

Scházení dětí: Doba příchodu do mateřské školy je po dohodě s rodiči stanovena jednotně ve všech třídách do 8:30 hodin tak, aby mohl být objekt školy z bezpečnostních důvodů uzavřen.

Spontánní hra: Hra je dominantní činností dětí v době do zahájení dopolední svačiny (od 7:00 do 9:00), při pobytu venku (10:00 do 12:00) a při odpoledních činnostech (od 15:30 do 17:00).

Řízené činnosti:  Průřezové řízené činnosti s malou skupinou nebo jednotlivci jsou nabízeny v průběhu ranních a odpoledních her dle volby dětí, hlavní řízené činnosti s větší skupinou probíhají zpravidla v době od 9:15 do 10:00.

Zájmové aktivity: Doplňkové a nadstandartní aktivity jsou zařazovány v odpoledních hodinách.

Pohybové aktivity:  Každá třída je vybavena herním prostorem, k dispozici je společná školní zahrada.
Během dne jsou dětem nabízeny tyto formy pohybových aktivit:

  • spontánní pohybové aktivity a pohybové chvilky během dne
  • řízené sportovní aktivy jsou zařazovány minimálně 1x týdně (ve třídě nebo tělocvičně)
  • při pobytu venku děti využívají interaktivní herní prostor, pohybové pomůcky pro venkovní využití (míčové hry, cyklistika apod.), trampolínu, kryté pískoviště apod.
  • 1x za měsíc je do programu každé třídy zařazen pobyt v solné jeskyni

Pobyt venku: Součástí mateřské školy je moderní dětské hřiště s bezprašným povrchem umístěné ve vnitrobloku. Pobyt venku je zařazován do programu dle klimatických podmínek v dopoledních i  odpoledních hodinách cca dopoledne od 10:00 do 12:00 hodin, v odpoledních hodinách od 15:00 do 17:00 hodin. V zimních měsících jsou do programu zařazovány tematické vycházky. Za údržbu povrchu (zametání a kropení a dezinfikování pískoviště) odpovídá školník, obsah pískoviště je pravidelně vyměňován.

Odpočinek: Odpolední odpočinek je v programu zařazen v době od 13:00 do 14:30 hodin. Délka odpočinku je úměrně zkracována s přihlédnutím k věku dětí.Lehátka jsou ukládána v určených úložných prostorách, lůžkoviny a pyžama jsou označeny osobními značkami dětí. Lehátka se po provětrání skládají, jsou označeny značkou dítěte, lůžkoviny a pyžama jsou skladovány v oddělených a značkou označených policích.Lůžkoviny jsou pravidelně převlékány a udržovány v čistotě. Lůžkoviny jsou měněny každých 21 dnů nebo podle potřeby. Ručníky a pyžama každý týden. Prádlo je práno a mandlováno ve smluvní prádelně, kde je práno samostatně. Po převzetí je uloženo k tomu určených policích ve skladu prádla. Čisté prádlo se skladuje odděleně od špinavého.

Stravování: Dopolední svačina je podávána v době od 9:00 do 9:30, děti si samy volí místo u stolu, přidávají si samoobslužně, samy provádí úklid nádobí.
Oběd probíhá v době od 12:00do 13:00, děti si samy volí místo u stolu, dle úrovně dovedností používají lžíci nebo příbor, nikdo nemusí jíst jídlo které nemá rád, děti mohou pouze ochutnat a pak odmítnou, přidávají si samoobslužně, samy provádí úklid nádobí. Děti jsou vedeny ke kulturnímu chování u stolu.
Odpolední svačina je podávána v době od 15:00-15:30.

Pitný režim:  Děti mají po celý den k dispozici pítka, děti se obsluhují samy nebo požádají učitelku, učitelka během dne dohlíží na to, aby děti měly dostatek tekutin (průběžně individuálně, společné pitné chvilky během dne).

Otužování: Provozní i pedagogičtí zaměstnanci dbají na dodržování přiměřené teploty v místnostech a dostatek větrání. Během dne, dbají na přiměřenou míru oblečení dětí při pobytu v mateřské škole a venku a výjezdy na školy v přírodě, pobyt venku je zařazován při každém počasí (pouze mimo extrémní klimatické podmínky či nepříznivou smogovou situaci).

Organizační řád je přizpůsobován aktuálnímu stavu a přání dětí. Všichni zaměstnanci pečují o to, aby se děti cítily v mateřské škole spokojeně „jako doma“ a aby bylo dbáno o jejich zdravý harmonický rozvoj.

Provozní podmínky a prostorové podmínky podle V. č. 108/2001 Sb.

  • škola má pitnou nezávadnou vodu.
  • orientační denní režim respektuje věkové zvláštnosti dětí (je přílohou této směrnice).
  • prostorové podmínky: na jedno dítě = 3m2, na lehátko = 1,7m2.
  • WC i umývárny mají vybavení odpovídající hygienickým požadavkům.

Úklidové činnosti  Jsou stanoveny v pracovních náplních jednotlivých provozních pracovnic.

Teplota vzduchu Ve třídách jsou umístěny  1,2 -1,5 m nad zemí nástěnné teploměry. Teplota učebny je 20 –22 °C a teplota povrchu podlahy nesmí klesnout pod 19°C.  Rozdíl teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 stupně. Při odpočinku nesmí teplota klesnout pod 18°C. Nejvyšší přípustná teplota ve třídě je 26°C. Na oknech jsou rolety (závěsy) na regulaci slunečního záření. Na WC je teplota cca 18°C. V zimním období při mimořádně chladných dnech ( tj.-15oC ) nesmí teplota klesnout pod 18oC (povoleny maximálně 3 dny) a pod 16oC (povolen pouze 1 den).

Provozní a pedagogičtí zaměstnanci dbají na přiměřenou míru oblečení dětí v MŠ i venku.      

Osvětlení MŠ je vybavena zářivkami. V prostorách určených pro trvalý pobyt dětí je vyhovující denní osvětlení.

Pracovní podmínky

Práce ve výškách tj. 1,5 m nad zemí – bude prováděna po oznámení ředitelce školy jen ve výjimečných situacích pod dohledem jiného zaměstnance.

Podle N.V. č.178/2001 Sb. a podle ustanovení § 12 – práce s počítačem – bude po 2 hodinách práce přerušena a je stanovena přestávka v délce 5 – 10 minut.

Podle ustanovení § 27 o OOPP – je nařízeno pokud provozní zaměstnanci pracují v ochranných gumových rukavicích po dobu 1 hodiny, musí po této době rukavice svléknout a ruce ošetřit – omytí rukou a ošetření ochranným krémem, vnitřek rukavic očistit a vysypat zásypem.

Prostorové podmínky Podle ZP § 135 je kouření v celém objektu MŠ zakázáno.