ŠVP PV MŠ Revoluční “ JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ“

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v MŠ Revoluční je v plném znění k nahlédnutí u třídních učitelek.

Obecná charakteristika školy 

Kapacita školy:   Nejvyšší povolená kapacita školy 125/ z toho optimální počet dětí na třídě 23-24

Počet tříd:   5

Počet pracovníků:  20-23, z toho 11, učitelek, 7 nepedagogičtí zaměstnanci, 3 AP, 1 ŠA. V případě potřeby a možnosti je stálý počet pracovníků doplňován o další pracovníky (např. asistentky pedagoga, chůvy, školní asistentky apod.).

V případě potřeby a možnosti je stálý počet pracovníků doplňován o další pracovníky (např. chůvy, školní asistenty apod.).

Lokalita školy: 

Mateřská škola Revoluční se nachází v historickém centru Prahy 1 na Novém Městě.

Dopravní dostupnost školy:   

Škola má velmi dobrou dopravní dostupnost, v blízkosti školy se nachází zastávka metra, trasa B, stanice Náměstí Republiky a zastávka tramvají a autobusu, Dlouhá třída

Podmínky vzdělávání 

Věcné podmínky

Prostorové podmínky mateřské školy jsou specifické tím, že se nacházejí v historické budově v centru Prahy 1, všechny třídy jsou izolované od vnějšího hluku, některé třídy jsou prostorově dělené, v těchto třídách je potřeba uzpůsobovat organizaci tak, aby byl zajištěn přehled a bezpečnost dětí. Každá třída má odpovídající prostorové uspořádání, které vyhovuje věkovému složení třídních skupin. V budově mají děti k dispozici keramickou dílnu a tělocvičnu. Dětský nábytek, tělocvičné náčiní i nářadí a vybavení pro odpočinek jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům dětí.  Sociální zařízení jsou přizpůsobené požadavkům odpovídajícím počtu dětí. Vybavení hračkami a pomůckami, náčiním, materiálem a doplňky odpovídá počtu a věku dětí a je průběžně obnovováno a doplňováno.  Děti mají k dispozici oplocený areál školní zahrady, která je vybavená tak, že umožňuje rozmanité pohybové aktivity dětí. Zahrada je průběžně doplňována o nové TV pomůcky pro individuální pohybový rozvoj dětí, cyklo prostředky, motorické a balanční prvky, sportovní náčiní).  Všechny vnitřní a venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.   Mateřská škola jako příspěvková organizace hospodaří s přidělenými finančními prostředky.  Prioritou jsou potřeby dětí a zajišťování co nejkvalitnějších podmínek pro vzdělávání.

Životospráva

Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava, která odpovídá požadavkům na zdravou výživu. Děti do jídla nenutíme, ale jsou vedeny k tomu, aby podávané potraviny ochutnaly.  Respektujeme speciální stravovací potřeby dětí, ze zdravotních důvodů je možné si domluvit individuální stravovací plán. Strava je připravována v mateřské škole. Doba podávání stravy je neměnná. Je dodržován minimální 3hodinový časový odstup mezi jednotlivými jídly. Jídlo je do jednotlivých pater rozváženo kuchařkami a postupně vydáváno na jednotlivých odděleních. Děti jsou vedeny k samostatnosti, starší děti se obsluhují samy, mladším pomáhá učitelka a provozní zaměstnanci. Je zajištěn pitný režim. Děti mají stále k dispozici dostatek tekutin, v jednotlivých třídách jsou instalována pítka. Všechny činnosti jsou plánovány tak, aby měly děti během dne dostatek volného pohybu. Pobyt venku respektuje doporučenou délku 2 hodin v dopoledních hodinách od 10:00 do 12:00 hodin a je zařazován i v odpoledních hodinách, podle aktuálních venkovních podmínek. Po obědě je realizován odpolední odpočinek, důležitý pro relaxaci dětí v době od 13:00 do 14:30 hodin. Je respektována individuální potřeba aktivity a spánku. V rámci odpoledního odpočinku jsou děti vedeny k vzájemné ohleduplnosti, děti, které nespí mají klidovou činnost na lehátku, ale respektují spící děti. Nejstarším dětem je odpolední odpočinek v průběhu roku úměrně zkracován. Zájmové kroužky mohou být pro nejstarší děti realizovány nejdříve od 13:30 hodin . Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě dítěte a jeho potřebám. Organizace aktivit je uzpůsobována věku dětí, jejich schopnostem.

Organizace chodu

Denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí, pevně je stanovena pouze doba na jídlo a dopolední pobyt venku. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Řízené činnosti a aktivity jsou organizovány individuálně, skupinově a frontálně tak, aby se jich mohly děti účastnit v malých, středně velkých a velkých skupinách, podle druhu činností.

Řízení mateřské školy 

Důraz na každodenní vzájemnou komunikaci, předávání informací a zkušeností je základem úspěšné práce. Zaměstnanci svobodně vyjadřují své názory, pracujeme v ovzduší vzájemné tolerance a důvěry. Podmínkou úspěšného řízení školy je vytvoření funkčního organizačního a informačního systému. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny v pracovních náplních. Ředitelka zapojuje spolupracovníky do řízení, respektuje jejich názor, je otevřená k diskusi při vyjasnění cílů, záměrů a možností vedoucích k rozvoji školy. Jsou vymezeny oblasti, které jednotliví zaměstnanci koordinují v rámci svých schopností a dovedností. Mezi zaměstnance jsou rovnoměrně delegovány přidělené odpovědnosti podle pracovního zařazení. To je motivuje k vzájemné spolupráci a pomoci. Pedagogický sbor pracuje jako tým.

Personální a pedagogické zajištění 

Mateřská škola má zpravidla 20-23 zaměstnanců, z toho 14 pedagogických pracovníků (včetně as. pedagoga), 8 provozních zaměstnanců a 1 školního asistenta. Všichni pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci, popřípadě si ji doplňují. Ředitelka pedagogům vytváří podmínky pro další systematické vzdělávání, které rozšiřuje jejich odbornost.

Spoluúčast rodičů 

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči je budována oboustranná důvěra a otevřenost. Rodiče mají možnost vstupovat do tříd podle domluvených pravidel tak, aby nenarušovali vzdělávací činnosti a soukromí dětí. Většina rodičů respektuje názor učitelek, má zájem o dění v mateřské škole, snaží se spolupracovat. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. Pedagogové pravidelně informují rodiče o individuálních pokrocích dítěte na třídních schůzkách, při neformálních i formálních setkáních na půdě školy. Rodiče mají možnost se kdykoliv domluvit na individuální konzultaci s třídními pedagogy. Vzhledem ke stavebně daným podmínkám budovy nemá škola potřebné podmínky pro děti, které mají omezené pohybové schopnosti, tyto děti tedy nelze přijímat a zabezpečit jim bezbariérový přístup. Podpůrná opatření jsou podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti členěna do 5 stupňů.

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními:  

Pro děti s přiznanými podpůrnými potřebami 1. stupně zpracovávají třídní učitelé PLPP (plán pedagogické podpory) na základě vlastní pedagogické diagnostiky. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2.-5. stupně zpracovávají plán pedagogické podpory třídní učitelé a asistenti pedagoga (jsou-li k dítěti přiděleni) ve spolupráci s ředitelkou školy, nebo IVP (individuální vzdělávací plán) na základě doporučení ŠPZ. Důležitá je úzká spolupráce s rodinou, v této oblasti hraje významnou roli i funkce asistenta pedagoga a školního asistenta.

Podmínky vzdělávání dětí nadaných

Škola vytváří podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. Vzdělávání dětí probíhá tak, aby byl stimulován rozvoj a potenciál všech dětí projevujících známky nadání či akcelerace vývoje tak, aby mohlo uplatnit a rozvíjet svůj talent a nadání. Učitelé na jednotlivých třídách stanovují na základě vlastní pedagogické diagnostiky podpůrná opatření pro podporu nadání podle individuálních potřeb jednotlivých dětí v rozsahu 1. stupně formou PLPP a v rozsahu 2. -5. stupně formou IVP, je-li určeno ŠPZ.

Organizace vzdělávání 

Druh provozu školy:  Celodenní

Počet tříd :5  

  1. třída – růžová       Homogenní třída dětí od 3-4 let, kapacita třídy je 24-25.
  1. třída – zelená       Homogenní třída pro děti od 4-5 let, kapacita třídy 24-25.
  1. třída – žlutá          Homogenní třída pro děti od 5-6 let, kapacita třídy 24–25.
  1. třída – červená     Heterogenní třída pro děti od 3-5 let, kapacita třídy 23-24
  1. třída – modrá       Heterogenní třída pro děti od 4,5-7 let kapacita třídy 24-25.

Děti jsou zařazovány do jednotlivých tříd s přihlédnutím k věku a jejich aktuálním schopnostem, a přání rodičů, např. zachování přirozených vazeb mezi dětmi (sourozeneckých, kamarádských, sousedských).  

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 

Základní kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou vymezena ve školním řádu školy. Podrobně vypracovaná kritéria jsou zpracovávána a vydána dle platné legislativy vždy aktuálně před zahájením řádného zápisu.

Individuální vzdělávání dítěte (§34 b školského zákona) 

Zákonný zástupce dítěte, který bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písmene b) nebo c) tohoto článku, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce MŠ písemně (vzor oznámení je k vyzvednutí u ředitelky školy),  nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojovaných očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole, a to v tomto stanoveném řádném nebo náhradním termínu:

řádný termín vždy 2. úterý v listopadu aktuálního školního roku od 8:30 do 12:30 hodin 

náhradní termín vždy 1. čtvrtek v prosinci aktuálního školního roku od 8:30 do 12:30 hodin 

Ředitelka mateřské školy má právo ukončit individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Charakteristika vzdělávacího programu 

Filosofie naší školy vychází z myšlenky, že každý člověk se může stát tvořivou osobností schopnou smysluplně se podílet na formování vlastní osobnosti a čerpat podněty z nejrůznějších oblastí života

Metody a formy vzdělávání 

Formy vzdělávání:    

Individuální činnosti

Skupinové činnosti

Společné frontální činnosti

Průběžné vzdělávací činnosti

Metody vzdělávání:   

Realizace obsahu vzdělávání se odehrává nejenom formou cílených didaktických činností, ale v průběhu všech činností, her a příležitostí, které se vyskytují po celý den. Využíváme rozmanitosti herních aktivit k získávání mnohostranných dovedností nenásilnou formou: spontánní hry, manipulace, experimentování, kooperace, prožitkového učení, motivace k posilování sebedůvěry, pohybových her, her pro rozvoj fantazie. Preferujeme klidný a důsledný přístup a nezapomínáme na relaxaci. Vývoj dítěte a jeho pokroky jsou průběžně zaznamenávány v osobní složce dítěte, která je podkladem pro pedagogickou diagnostiku.

Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

Zajištění průběhu vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka
Cílem poskytované jazykové přípravy děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka je, aby při přechodu na základní školu měly takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim umožní se zapojit do výuky v základní škole a dosáhnout školního úspěchu.
Pedagogové mateřské školy poskytují dětem-cizincům a dětem, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí potřebnou podporu při osvojování českého jazyka již od jejich nástupu do mateřské školy. Při práci s celou třídou, ve které se vzdělávají i děti, které se český jazyk učí jako druhý jazyk, pedagogové uzpůsobují didaktické postupy a děti cíleně podporují v osvojování českého jazyka u těchto dětí. V souladu s platnou právní úpravou v situaci, kdy v mateřské škole, budou alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání, bude zřízena skupina nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu bude rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne. Na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory mohou být zařazeny do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy.

Vzdělávací obsah 

ŠVP PV se skládá z pěti základních integrovaných bloků a jejich pěti ústředních tematických okruhů:

Jednotlivé integrované vzdělávací bloky obsahují 5 tematických okruhů . Z těchto tematických okruhů si pedagogové volí třídní vzdělávací nabídku, formou konkretizovaných třídních témat, kterou bude dále rozpracovávat v TVP.

SVĚT LIDÍ

SVĚT FANTAZIE

SVĚT V POHYBU

SVĚT PŘÍRODY 

SVĚT TECHNIKY A OBJEVŮ

 

Popis zpracování třídního vzdělávacího programu 

Na úrovni tříd je zpracováván TVP PV, v něm je konkretizována obsažená vzdělávací nabídka vycházející z integrovaných vzdělávacích bloků ŠVP PV, tematických okruhů a z charakteristiky konkrétní třídy. Pedagogové si je zpracovávají v souladu s ŠVP PV sami v takové formě, která jim nejlépe vyhovuje. Vzdělávací obsah TVP PV odpovídá svým zaměřením a náročností individuálním vzdělávacím potřebám, možnostem a zkušenostem dětí. Nezbytnou součástí práce pedagogů je tvořivá improvizace, maximálně možné pružné a citlivé reagování na momentálně vznikající situace v průběhu dne, schopnost přizpůsobovat své pedagogické působení dynamice a stupni rozvoje jednotlivých dětí ve své třídě

Třídní vzdělávací programy  jsou zveřejněny v šatnách dětí.