Tvořivé dílny a nadstandartní aktivity

Tyto činnosti jsou ve škole realizovány ve spolupráci s rodiči.  Aktivity jsou zpravidla vedeny učitelkami školy, v některých případech odbornými lektory.
Nabízené zájmové tvořivé aktivity rozšiřují vzdělávací nabídku zejména u nejstarších dětí. Při plánování těchto aktivit vycházíme z toho, že pro zdravý rozvoj dítěte je důležité ponechat dítěti dostatek prostoru a času, aby k dané aktivitě dozrálo, proto si mohou děti zpočátku aktivitu vyzkoušet. Rodiče tak mohou, po konzultaci s lektorem nebo pí. učitelkou,  zodpovědně rozhodnout, zda se dítě bude aktivity účastnit celoročně. Přirozenou cestou se tak děti učí nejenom získávat nové zkušenosti, poznatky a dovednosti v menší skupině dětí, ale budují si i důležitou kompetenci „setrvat u započaté práce“.
V rámci aktivit děti připravují v průběhu roku pro rodiče tematická vystoupení nebo výstavy. Dětské kresby a malby, stejně jako dílka z místní keramické dílny zdobí vnitřní prostory školy.

TANEČKY
Naše mateřská škola úzce spolupracuje se základní uměleckou školou U Půjčovny, Praha 1. Jednou z forem spolupráce je právě taneční aktivita, kterou vede přímo v mateřské škole profesionální tanečnice ze Základní umělecké školy U Půjčovny, Praha 1.
V jednotlivých vzdělávacích blocích jsou dětem nabízeny hudebně rytmická cvičení, říkadla, pohybové hry se zpěvem a hudební improvizace – s cílem naučit se správnému držení těla, kultivovat své pohybové schopnosti, rozvíjet pohybovou fantazii a prohlubovat estetické cítění. Dvakrát do roka prezentují děti svou práci prostřednictvím tematického vystoupením pro rodiče. Aktivita probíhá v odpoledních hodinách.

SPORTOVÁNÍ SE ZVÍŘÁTKY. Aktivita je zaměřena na rozvoj sportovní zdatnosti, vytrvalosti a všestrannosti s využitím sportovního náčiní a nářadí. Hlavním cílem je podporování radosti z pohybu, vytváření pohybových návyků a dovedností, poznávání možností a omezení vlastního těla, rozvoj prostorové orientace a koordinace celého těla a schopnosti dokázat spolupracovat ve prospěch sportovního týmu. Jednotlivé třídy se v průběhu roku pravidelně střídají v tělocvičně, dle počasí mohou být sportovní aktivity přesunuty na školní zahradu.

KERAMIKA
V naší mateřské škole mají děti možnost pracovat v keramické dílně vybavené vlastní pecí, což jim dává prostor k výtvarnému vyjádření v trojrozměrné formě. V průběhu aktivity se seznamují s vlastnostmi keramické hlíny, učí se jí ovládat, zpracovávat a tvarovat. Tak rozvíjí své individuální tvořivé dovednosti a schopnosti, fantazii a schopnost sebevyjádření. Komplexní vybavení dílny navíc dětem umožňuje sledovat celý proces vzniku keramického díla, od vlastní představy, přes „boj s hmotou“, první vypálení, až po závěrečné glazování.
Na konci školního roku děti společně instalují ze svých prací výstavu pro rodiče. Aktivita je organizována pro nejstarší děti, které se v průběhu  roku po skupinách střídají při pobytu v keramické dílně. Aktivita je určená straším dětem.

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK
Pro výuku plavání využíváme profesionálních služeb plavecké školy Betynka v plaveckém bazénu AXA.
Plavání vedou zkušení instruktoři plavání, kteří motivují děti různorodými plaveckými pomůckami k odbourávání strachu z vody a učí je základům plaveckého stylu.
Po celou dobu plaveckého výcviku je u bazénu přítomna i naše paní učitelka.
Před přihlášením dítěte doporučujeme, aby dítě mělo za sebou základní seznámení s pobytem v bazénu z rodiny. Dítě, které má za sebou individuální zkušenost s pobytem v hluboké vodě už nemusí překonávat prvotní strach z neznámé situace a má z plavání rychleji pocit radosti. Aktivita je určená pro starší děti a probíhá v dopoledních hodinách.

ZPÍVÁNÍ A MUZICÍROVÁNÍ Cílem hudebních aktivit je rozvíjet u dětí cit k hudbě, rozvíjet pěvecké a hudebně pohybové dovednosti, učit se hudbu poslouchat i tvořit. V menší skupině se děti lépe realizují, překonávají ostych a získávají rychleji sebejistotu v hudebních dovednostech. Během školního roku děti společně realizují hudební vystoupení pro rodiče. Odpolední skupinové hudební chvilky si organizují pedagogové na svých třídách dle programu.

INDIVIDUÁLNÍ NÁPRAVA ŘEČI –  logopedická náprava řeči
Správná výslovnost je základním stavebním kamenem pro budoucí školní úspěšnost. Proto se snažíme už od raného věku podchycovat děti, které potřebují v této oblasti pomoci. Ve škole spolupracujeme s klinickou foniatričkou, která v průběhu školního roku provádí pravidelné depistáže a konzultace s cílem vytipovat všechny děti, které mají nějaký logopedický problém. Po konzultaci s klinickou logopedkou dítěte pak třídní učitelky, které mají absolvovaný kurz logopedické asistentky, individuálně podporují řečový vývoj všech dětí, které to potřebují.

MLUVÍME JINÝM JAZYKEM
Během těchto aktivit mají děti možnost se seznamovat s tím, že se lidé dorozumívají různými jazyky. Seznamování s anglickým jazykem probíhá formou her, písniček a jednoduchých činností. Výuku anglického jazyka zajišťují kmenové učitelky v odpoledních  hodinách. Aktivita je vhodná pouze pro nejstarší děti, které nemají žádnou vadu řeči.

Pro děti cizinců domlouváme výuku českého jazyka pod vedením externích lektorů.