Tvořivé dílny

Tyto činnosti jsou ve škole realizovány ve spolupráci s rodiči.  Aktivity jsou zpravidla vedeny učitelkami školy, v některých případech odbornými lektory.
Nabízené zájmové tvořivé aktivity rozšiřují vzdělávací nabídku zejména u nejstarších dětí. Při plánování těchto aktivit vycházíme z toho, že pro zdravý rozvoj dítěte je důležité ponechat dítěti dostatek prostoru a času, aby k dané aktivitě dozrálo, proto si mohou děti zpočátku aktivitu vyzkoušet. Rodiče tak mohou, po konzultaci s lektorem nebo pí. učitelkou,  zodpovědně rozhodnout, zda se dítě bude aktivity účastnit celoročně. Přirozenou cestou se tak děti učí nejenom získávat nové zkušenosti, poznatky a dovednosti v menší skupině dětí, ale budují si i důležitou kompetenci „setrvat u započaté práce“.
V rámci aktivit děti připravují v průběhu roku pro rodiče tematická vystoupení nebo výstavy. Dětské kresby a malby, stejně jako dílka z místní keramické dílny zdobí vnitřní prostory školy.

TANEČKY
Naše mateřská škola úzce spolupracuje se základní uměleckou školou U Půjčovny, Praha 1. Jednou z forem spolupráce je právě taneční aktivita, kterou vede přímo v mateřské škole profesionální tanečnice ze Základní umělecké školy U Půjčovny, Praha 1.
V jednotlivých vzdělávacích blocích jsou dětem nabízeny hudebně rytmická cvičení, říkadla, pohybové hry se zpěvem a hudební improvizace – s cílem naučit se správnému držení těla, kultivovat své pohybové schopnosti, rozvíjet pohybovou fantazii a prohlubovat estetické cítění. Dvakrát do roka prezentují děti svou práci prostřednictvím tematického vystoupením pro rodiče. Aktivita probíhá v odpoledních hodinách.

SPORTOVÁNÍ Aktivita je zaměřena na rozvoj sportovní zdatnosti, vytrvalosti a všestrannosti s využitím sportovního náčiní a nářadí. Hlavním cílem je podporování radosti z pohybu, vytváření pohybových návyků a dovedností, poznávání možností a omezení vlastního těla, rozvoj prostorové orientace a koordinace celého těla a schopnosti dokázat spolupracovat ve prospěch sportovního týmu. Jednotlivé třídy se v průběhu roku pravidelně střídají v tělocvičně, dle počasí mohou být sportovní aktivity přesunuty na školní zahradu.

KERAMIKA
V naší mateřské škole mají děti možnost pracovat v keramické dílně vybavené vlastní pecí, což jim dává prostor k výtvarnému vyjádření v trojrozměrné formě. V průběhu aktivity se seznamují s vlastnostmi keramické hlíny, učí se jí ovládat, zpracovávat a tvarovat. Tak rozvíjí své individuální tvořivé dovednosti a schopnosti, fantazii a schopnost sebevyjádření. Komplexní vybavení dílny navíc dětem umožňuje sledovat celý proces vzniku keramického díla, od vlastní představy, přes „boj s hmotou“, první vypálení, až po závěrečné glazování.
Na konci školního roku děti společně instalují ze svých prací výstavu pro rodiče. Aktivita je organizována pro nejstarší děti, které se v průběhu  roku po skupinách střídají při pobytu v keramické dílně.

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK
Pro výuku plavání využíváme profesionálních služeb plavecké školy Betynka v plaveckém bazénu AXA.
Plavání vedou zkušení instruktoři plavání, kteří motivují děti různorodými plaveckými pomůckami k odbourávání strachu z vody a učí je základům plaveckého stylu.
Po celou dobu plaveckého výcviku je u bazénu přítomna i naše paní učitelka.
Před přihlášením dítěte doporučujeme, aby dítě mělo za sebou základní seznámení s pobytem v bazénu z rodiny. Dítě, které má za sebou individuální zkušenost s pobytem v hluboké vodě už nemusí překonávat prvotní strach z neznámé situace a má z plavání rychleji pocit radosti. Aktivita je určená pro starší děti a probíhá v dopoledních hodinách.

SKUPINOVÉ ZPÍVÁNÍ A MUZICÍROVÁNÍ Cílem hudebních aktivit je rozvíjet u dětí cit k hudbě, rozvíjet pěvecké a hudebně pohybové dovednosti, učit se hudbu poslouchat i tvořit. V menší skupině se děti lépe realizují, překonávají ostych a získávají rychleji sebejistotu v hudebních dovednostech. Během školního roku děti společně realizují hudební vystoupení pro rodiče. Odpolední skupinové hudební chvilky si organizují pedagogové na svých třídách dle programu.

INDIVIDUÁLNÍ NÁPRAVA ŘEČI –  logopedická náprava řeči
Správná výslovnost je základním stavebním kamenem pro budoucí školní úspěšnost. Proto se snažíme už od raného věku podchycovat děti, které potřebují v této oblasti pomoci. Pod vedením klinické foniatričky a logopedky vede přímo v mateřské škole logopedickou nápravu řeči za účasti rodiče a dítěte logopedická asistentka z řad našeho pedagogického sboru.

MLUVÍME JINÝM JAZYKEM
Během těchto aktivit mají děti možnost se seznamovat s tím, že se lidé dorozumívají i jiným jazykem, než českým. Seznamování s anglickým jazykem probíhá formou her, písniček a jednoduchých činností. Výuku anglického jazyka zajišťují kmenové učitelky a lektoři jazykové školy v odpoledních  hodinách. Aktivita je vhodná pouze pro děti, které nemají vadu řeči.