POPRVÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE – ADAPTACE DÍTĚTE

ADAPTAČNÍ OBDOBÍ JE JEDNOTNĚ STANOVENO PRO VŠECHNY NOVÉ DĚTI NA OBDOBÍ PRVNÍCH 14 DNÍ POBYTU DÍTĚTE V MŠ, TZN., že v tomto období budou nové děti docházet pouze na dopolední docházku a půjdou po obědě domů, tzn. nejpozději ve 13:00 hodin. Umožňuje to přítomnost obou učitelek ve třídě k rychlejšímu vzájemnému poznání a DĚTI SI TAK RYCHLEJI ZVYKNOU NA POBYT V MŠ a budou pak rychleji zvládat i celodenní docházku.  

U dětí s adaptačními problémy bude domluven individuální režim adaptace, u dětí mladších 3 let předpokládáme případnou adaptaci do doby dovršení 3let věku.

Pozvolná adaptační strategie znamená pro dítě možnost seznámit se vzhledem k vlastním potřebám s novou životní situací, s novým prostředím, s učitelkami, vrstevníky.

ZEJMÉNA V PRVNÍCH DNECH KOMUNIKUJTE CO NEJVÍCE S TŘÍDNÍMI UČITELKAMI SNAŽTE SE JIM PŘEDAT CO NEJVÍCE NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ O DÍTĚTI. Buďte na telefonu pro případ, že by byla ve školce potřeba vaše přítomnost. Neostýchejte se na všechno zeptat. Rádi Vám poradíme.

Jak můžete svému dítěti usnadnit první dny v mateřské škole?

S přechodem dítěte z rodiny do mateřské školy souvisí změna identity provázená stresem a někdy i výrazným strachem z odloučení. Nové požadavky, které vyvstávají na úrovni vztahů, nespočívají jen v nezvykle velkém počtu nových osob, s kterými se dítě bude setkávat, ale převážně v tom, že dítě bude muset vztahy navazovat samostatně, bez přítomnosti rodičů a jejich podpory. Dítě se musí naučit nové kontakty nejenom navazovat, ale i utvářet a dále je udržovat tak, aby si našlo své místo v dětské skupině. Musí se dokázat odpoutat od matky (otce), chovat se samostatně, navázat aktivní slovní kontakt s vrstevníkem i učitelkami a personálem MŠ, zvládat konfliktní situace, dokázat vyslovit své přání, obavy, požádat o pomoc, přijmout pravidla, zapojit se do společných činností, apod.

Po dobu adaptace je důležitá pravidelnost. Méně stresu také pro dítě znamená to, když je přivedeno i odváděno v určitou dobu, opakují se určité individuální rituály, cesta do školy je stejná apod. Dítě je fixováno na pravidelné denní mezníky, jako jsou oběd nebo odpolední svačina. Pravidelnost znamená pro dítě potřebnou jistotu.

Mnohé děti chtějí být ve školce první z toho důvodu, aby se k nim ostatní děti připojovaly postupně. Znamená to pro ně méně stresu než situace, kdy přichází do školky později a skupina dětí si už hraje. Pro některé děti je obtížnější, když se mají připojit do již rozehrané hry.

Zvýšená psychická zátěž se v prvních týdnech může také projevovat zvýšenou únavou a nervozitou. Dítě často odmítá ve školce potraviny. Vaše reakce by měly být uvážlivé, pokud možno klidné a vyrovnané.

Také zbytečné prodlužování momentu odloučení je někdy spíše na škodu, nepřiměřeně dlouhé loučení posiluje pocit strachu a nejistoty. V prvních dnech někdy pomáhá vytvořit si ranní rituál loučení“.

Hlavně zpočátku jsou některé děti psychicky fixované na osobní věci: „Domov v kapse“ – zvolte prosím přiměřenou hračku, např. plyšáka – kterého budeme postupně nechávat dětem pouze na spaní.

Důležité je aktuální předávání informací mezi rodiči a učitelkami – neostýchejte se ptát a řešit projevy dítěte, hovořte otevřeně o aktuálním stavu dítěte, popište učitelkám domácí rituály a zvyklosti dítěte, tak budeme moci společně minimalizovat stres dítěte ze změny.

Dětem trvá adaptace cca 4-8 týdnů, ale prakticky proces probíhá celý první školní rok. Největší komplikace způsobuje větší nemocnost a s tím spojená absence, která adaptaci prodlužuje. Vždy je potřebné co nejvíce komunikovat s učitelkami a společně koordinovat kroky vedoucí k úspěšné adaptaci dítěte.

Co budeme sledovat, očekávat u dětí v MŠ Možná pomoc od rodičů
Samostatnost při oblékání

–          snaha se sám obléknout

–          nazout si, zout si boty, bačkory

–          natáhnout kalhoty

–          obléct bundu

–          poznat a najít si své věci

–          uložit věci na určené místo

Usnadňujte dětem možnosti být samostatný:

–          veďte dítě k samostatnosti

–          vybavte dítě vhodným jednoduchým oblečením (boty na suchý zip, volné oblečení a ponožky, lehce nazouvací bačkory apod.)

–          vysvětlujte dítěti ráno uspořádání věcí v pytli /skřínce/poličce/ “kde co má“ usnadní to dětem orientaci v šatně

–          zajistěte dítěti dostatečné množství náhradního prádla (spodní prádlo, ponožky, tričko případně tepláky)

Sebeobslužné dovednosti

–          hygienické dovednosti dítěte – samostatně si umýt ruce s použitím mýdla, použít toaletní papír, spláchnout po sobě WC

–          stolování – jíst u stolu, používat lžíci a hrneček

–          umět po sobě uklidit hračku

 

Doma veďte děti k samostatnosti v hygieně i při stolování.

Učte děti ukládat své věci na určené místo, uklízet si hračky, oblečení, nádobí ze stolu, na určené místo, apod.

Komunikativní dovednosti

–          umět si vyžádat pomoc učitelky

–          komunikovat s vrstevníkem a učitelkoui

–          vnímat co říká druhý a reagovat na slovní podnět

–          rozumět obsahu sdělení

Zadávejte dětem jednoduché úkoly

–          něco podat, vyřídit druhé osobě, koupit si něco v obchodě, apod.

Rozšiřujte slovní zásobu dítěte

–          vyprávějte si příběhy, zkoušejte modelové situace „co se může stát…“

Připravovat děti na pobyt v kolektivu:

–          respektovat a přijímat přirozenou autoritu učitelky

–          respektovat vrstevníka, potřeby druhého

–          postupně spoluvytvářet a respektovat pravidla

Povídejte si s dítětem o tom, co ho bude ve školce čekat

–          kdo je pani učitelka, její role

–          že bude potřeba se dělit o hračky

–          domluvit se s ostatními dětmi

–          sledujte děti při styku s vrstevníky na hřišti – s čím má problémy, kdy vznikají konflikty, povídejte si o možném řešení modelových situací

Sociální dovednosti:

–          pozdravit, poděkovat, požádat, apod.

Veďte děti k tomu, aby nezapomínaly pozdravit, rozloučit se, požádat, poděkovat.

 

Věříme, že vše společně zvládneme a děti budou docházet do naší mateřské školy s pocitem radosti a spokojenosti.

Mgr. Jaromíra Pavlíčková a pedagogický kolektiv