Městská část Praha 1

Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1

vyhlašuje

na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů,

konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

ředitele/ky příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Revoluční,

IČ 70108811, se sídlem na adrese Revoluční 1247/26, Nové Město, 110 00 Praha 1

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:

 • Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“). : Splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží ověřenou kopií dokladu o vzdělání.
 • Plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících. Pozn.: Splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením).
 • Bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících. Pozn.: Splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší
  než 3 měsíce.
 • Zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících.
  Pozn.: splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží potvrzením od lékaře.
 • Znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém. Pozn.: Splnění tohoto předpokladu uchazeč prokáže dokladem o vykonání zkoušky v souladu § 4 zákona o pedagogických pracovnících.
 • Délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících – (3 roky délky praxe). Pozn.: Splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží potvrzením o zaměstnání  či potvrzením od zaměstnavatele.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele:

 • vzdělání – vysokoškolské,
 • orientace ve školských, pracovněprávních nebo finančních předpisech,
 • znalost problematiky řízení ve školství,
 • orientace v ekonomice příspěvkových organizací a příslušných předpisů,
 • znalosti práce na PC,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • komunikativní typ s důrazem na týmovou práci,
 • schopnost vést kolektiv a jednat s lidmi,
 • občanská a morální bezúhonnost.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • přihláška (jméno a příjmení, pozice, na kterou se uchazeč hlásí, datum a podpis uchazeče;
  dále uveďte, kam Vám má být doručováno – adresa, datová schránka nebo adresa elektronické pošty).

Přihláška musí obsahovat tyto přílohy:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • úředně ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • úředně ověřená kopie dokladů o splnění předpokladů odborné kvalifikace,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení (může být nahrazeno úředně ověřenými kopiemi o průběhu zaměstnání – pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů apod.),
 • výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti,
 • doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce vedoucího pracovníka (ne starší 2 měsíců),
 • návrh koncepce rozvoje mateřské školy v rozsahu max. 3 stran formátu A4,
 • doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 • čestného prohlášení ve smyslu ust. § 4 odst. 3) zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971),
 • přihláška dále může obsahovat jiné doklady prokazující znalosti či dovednosti uplatnitelné na dané pozici.

Ředitel/ka bude jmenován/a na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem 1. září 2024 nebo
dle dohody
. Možnost služebního bytu na území MČ Praha 1.

V rámci konkursu nebude využito doplňkové hodnocení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Ke konkursnímu řízení zasílejte pouze přihlášky včetně všech příloh. Přihlášky zasílejte na adresu Městská část Praha 1, Úřad městské části Praha 1, Odbor školství, Vodičkova 18, 110 00 Praha 1, poštou nebo osobně na podatelnu úřadu. Podání přihlášek nejpozději do úterý  7. května 2024 včetně, o datu podání rozhoduje podací razítko.

Zalepenou obálku označte slovy: „Konkurs MŠ Revoluční – NEOTEVÍRAT“

V případě dalších dotazů se obracejte na Márii Hartmannovou, tajemnici konkursní komise, tel. 221 097 779.

Prohlídka mateřské školy bude ve středu 24. 4. 2024 v 09:00 h.

Projednáno Radou městské části Praha 1 usnesením č. UR24_ ze dne 27. 02. 2024.

Vyhlášeno k 28. 02. 2024

V Praze dne 27. 02. 2024

Mgr. Terezie Radoměřská v. r.
starostka

Městská část Praha 1

Na veřejné vývěsce a webových stránkách  školy:

VYVĚŠENO DNE: 7.3.2024

SEJMUTO DNE: 7.5.2024