přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Revoluční
MŠ RevolučníV naší kreativní školce, dobře je klukovi i holce

Městská část Praha 1

Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1

vyhlašuje

na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů,

konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

ředitele/ky příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Revoluční,

IČ 70108811, se sídlem na adrese Revoluční 1247/26, Nové Město, 110 00 Praha 1

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:

 • Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“). : Splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží ověřenou kopií dokladu o vzdělání.
 • Plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících. Pozn.: Splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením).
 • Bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících. Pozn.: Splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší
  než 3 měsíce.
 • Zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících.
  Pozn.: splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží potvrzením od lékaře.
 • Znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém. Pozn.: Splnění tohoto předpokladu uchazeč prokáže dokladem o vykonání zkoušky v souladu § 4 zákona o pedagogických pracovnících.
 • Délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících – (3 roky délky praxe). Pozn.: Splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží potvrzením o zaměstnání  či potvrzením od zaměstnavatele.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele:

 • vzdělání – vysokoškolské,
 • orientace ve školských, pracovněprávních nebo finančních předpisech,
 • znalost problematiky řízení ve školství,
 • orientace v ekonomice příspěvkových organizací a příslušných předpisů,
 • znalosti práce na PC,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • komunikativní typ s důrazem na týmovou práci,
 • schopnost vést kolektiv a jednat s lidmi,
 • občanská a morální bezúhonnost.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • přihláška (jméno a příjmení, pozice, na kterou se uchazeč hlásí, datum a podpis uchazeče;
  dále uveďte, kam Vám má být doručováno – adresa, datová schránka nebo adresa elektronické pošty).

Přihláška musí obsahovat tyto přílohy:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • úředně ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • úředně ověřená kopie dokladů o splnění předpokladů odborné kvalifikace,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení (může být nahrazeno úředně ověřenými kopiemi o průběhu zaměstnání – pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů apod.),
 • výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti,
 • doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce vedoucího pracovníka (ne starší 2 měsíců),
 • návrh koncepce rozvoje mateřské školy v rozsahu max. 3 stran formátu A4,
 • doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 • čestného prohlášení ve smyslu ust. § 4 odst. 3) zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971),
 • přihláška dále může obsahovat jiné doklady prokazující znalosti či dovednosti uplatnitelné na dané pozici.

Ředitel/ka bude jmenován/a na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem 1. září 2024 nebo
dle dohody
. Možnost služebního bytu na území MČ Praha 1.

V rámci konkursu nebude využito doplňkové hodnocení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Ke konkursnímu řízení zasílejte pouze přihlášky včetně všech příloh. Přihlášky zasílejte na adresu Městská část Praha 1, Úřad městské části Praha 1, Odbor školství, Vodičkova 18, 110 00 Praha 1, poštou nebo osobně na podatelnu úřadu. Podání přihlášek nejpozději do úterý  7. května 2024 včetně, o datu podání rozhoduje podací razítko.

Zalepenou obálku označte slovy: „Konkurs MŠ Revoluční – NEOTEVÍRAT“

V případě dalších dotazů se obracejte na Márii Hartmannovou, tajemnici konkursní komise, tel. 221 097 779.

Prohlídka mateřské školy bude ve středu 24. 4. 2024 v 09:00 h.

Projednáno Radou městské části Praha 1 usnesením č. UR24_ ze dne 27. 02. 2024.

Vyhlášeno k 28. 02. 2024

V Praze dne 27. 02. 2024

Mgr. Terezie Radoměřská v. r.
starostka

Městská část Praha 1

Na veřejné vývěsce a webových stránkách  školy:

VYVĚŠENO DNE: 7.3.2024

SEJMUTO DNE: 7.5.2024                                                           

 

Děti vnímají, že něco není v pořádku

Tipy, jak dětem pomoci složitou situaci zvládat a jak s nimi správně komunikovat, připravila dětská psycholožka a speciální pedagožka Eva Šimotová ve spolupráci s Kidtown.cz, odborníky na správný rozvoj dítěte. Je totiž omyl myslet si, že si děti „ničeho nevšimnou“. I pokud ještě nerozumí všemu, co se kolem nich řeší, vnímají citlivě projevy těla (výraz tváře, gesta, postoj těla, tón hlasu apod.). Obecně můžeme říct, že děti stejně jako my prožívají obavy, strach, smutek, nejistotu, ztrátu pocitu bezpečí. A ty mohou vést k nejrůznějším potížím.

Strach poznamená zdraví a psychiku dětí

U nejmenších dětí se v důsledku může objevit zvýšená fixace na rodiče, potíže s usínáním, noční pláč, buzení a noční můry, změna chuti k jídlu, potíže s vyměšováním (např. pomočování, zácpa), nový strach (ze tmy, ze zvířete), regresivní chování (cucání palce, šišlání, kňourání).

Děti školního věku se ve stresu často potýkají se ztrátou zájmu, neschopností se soustředit, zhoršením paměti, nárůstem školních neúspěchů, mohou být agresivní, vzdorovité, pasivní, vyhýbají se povinnostem, případně se přidružují fyzické potíže (bolesti hlavy, zad, trávicí potíže, kožní problémy apod.), poruchy spánku, poruchy příjmu potravy nebo třeba deprese.

Jak můžeme dětem pomoci

Máme mluvit o válce a co říct?

Pečlivě posuzujme, zda dítě pro vnitřní klid a pocit bezpečí potřebuje dostatek informací, nebo je naopak citlivé a jejich přísun pro něj bude více stresující.

Ve chvíli, kdy jeví zájem, ho rozhodně neodmítejme a buďme k dispozici pro případnou diskuzi a zodpovězení otázek.

Nechme dítě, ať si informace dávkuje samo. Na začátku se zeptejme, co o celé situaci ví, jak ji vnímá. Pak mu nabídněme, že se může dotazovat.

Odpovídejme jen na to, na co se dítě skutečně ptá, nezahlcujme ho informacemi. Dejme mu prostor informace vstřebat.

Mluvme pravdu. Nebojme se přiznat, že něco nevíme. Pokud je to možné, můžeme nabídnout, že informace zjistíme. To můžeme udělat i společně.

Formu je potřeba uzpůsobit věku dítěte. U dětí batolecího a předškolního věku nezabíhejme do detailů.

Nepoužívejme věty typu: „Nic se neděje!“, „Všechno bude dobré!“, „Nemáš se čeho bát!“ Znevažují dětské prožívání. Dítě nabyde dojmu, že to, co prožívá, je neadekvátní.

Nezapomeňme ale ošetřit dětské emoce. Pojmenovávejme, co se v něm odehrává: „Je normální mít strach!“, „Vidím, že tě to rozrušilo.“ Ujišťujme ho, že vše, co v tuto chvíli prožívá, je normální. „Musí být náročné to celý den poslouchat.“ U malých dětí pojmenovávejme i emoce svoje: „Máma je dnes rozčílená.“, „Je to dnes na mě moc, promiň, že ti nevěnuji dostatek pozornosti.“

Dejme najevo, že i my prožíváme stejné nebo podobné pocity. Dítě bude cítit sounáležitost. Pocit, že v tom nejsem sám, bývá úlevný. Když se budeme tvářit, že my jsme silní, dítě může nabýt dojmu, že ono je špatné.

Ukažme, že tu pro své děti jsme, ať se děje cokoliv. Můžeme jít na procházku, společně upéct koláč, zahrát si nějakou hru.

U dětí batolecího, předškolního, ale i mladšího školního věku podporujme ventilování napětí formou hry a relaxační činnosti. Může být klidová (malování obrázku, a to klidně i s tematikou války), ale i rychlá, dynamická (hra na vojáky, závody aut atd.).

Pokud starší děti sledují média, povídejme si s nimi o tom, buďme otevření jejich názoru, veďme je k tomu, že postoje mohou být odlišné, že se také mohou objevit dezinformace. Ideální je sledovat vše společně, komentovat, sdílet.

Orientujme sebe i své děti na věci, které jsou stabilní, které zůstaly nezměněné a které můžeme mít pod kontrolou (docházka na kroužky, plány na víkend ad.).

Starším dětem můžeme, pokud o to budou stát, nabídnout varianty, jak se zapojit do pomoci (vyvěsit vlajku, poslat peníze, sdílet možnosti podpory na sociálních sítích, nabídnout pomoc ukrajinskému spolužákovi – vyslechnout ho, nebo s ním jen mlčky být). Získají pocit, že mohou být užiteční a mají možnost se na vývoji událostí podílet.

Neztrácejme optimismus! Někdy máme tendenci vidět věci černě a předjímat špatné konce. Snažme se odlišit realitu od našich fantazií.

Děti v nás musí mít důvěru

Rady pro rodiče rovněž velmi přehledně zpracovalo Centrum Locika, které se dlouhodobě věnuje práci s dětmi a rodinami ohroženými násilím. „Je bolestně těžké mluvit s dětmi o válce. A vzhledem k tomu, že děti mají přístup k médiím, je téměř nemožné je ochránit před děsivými a matoucími světovými událostmi. To, co říkáme našim dětem, závisí na jejich věku, otázkách, které kladou, a na našem vlastním politickém a morálním přesvědčení. Ať už se cítíme ohledně toho, co se děje na Ukrajině, jakkoliv, chceme povzbudit děti, aby se i nadále zajímaly o svět, vážily si mírových řešení problémů a bez obav za námi chodily s dotazy a obavami a důvěřovaly v to, že svět může být bezpečné místo,“ uvádí centrum.

Tyto materiály najdete volně ke stažení na webu centra, dostupné jsou také v ukrajinštině.

Je logické, že nás všechny aktuální situace na Ukrajině znepokojuje a vyvolává v nás silné emoce. Informace o válce představují velkou zátěž na psychiku dospělých i dětí.

Proto Vám v souvislosti s aktuálním děním touto cestou předáváme materiály, které byste mohly využít při komunikaci s dětmi:

Jak mluvit s dětmi

Locika – reakce

Locika

Užitečné kontakty a odkazy pro dospělé a mládež:

Pokud cítíte, že situace ve Vás vyvolává úzkost a nevíte si rady, využijte možnosti podpory na krtizových linkách:    Linka bezpečí

Linka bezpečí pro děti, mladistvé a studující do 26 let – 116 111

Linka první psychické pomoci pro dospělé od 18 let – 116 123

Dospělí, kteří mají obavy o dítě, mohou kontaktovat  Rodičovskou linku : 606 021 021 ( po-čt 9-21 hodin, pá 9-17 hodin).

Psychologické poradenství pro migranty, kteří mají obavy o rodinu poskytuje v různých světových jazycích společnost InBáze, z.s.   Domů – InBáze, z. s. (inbaze.cz)