přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Revoluční
MŠ RevolučníV naší kreativní školce, dobře je klukovi i holce

Vážení rodiče,

s účinností od 12.4. 2021 budeme otevírat třídy mateřské školy pro předškolní děti s povinným předškolním vzděláváním (t.j. děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 6. roku věku a starší s odkladem školní docházky) a dále dle  Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 Č.j. MZDR14600/2021-1/MIN/KAN pro děti mladší, jejichž zákonní zástupci pracují ve složkách IZS.

Výjimka pro děti IZS se vztahuje na tyto vybrané profese:

  • Zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.  KE STAŽENÍ ZDE: Potvrzení o zaměstnání pro vzdělávací zařízení v souvislosti s mimořádným opatřením 6.4.21 .docx

Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

Pro všechny děti, které se dle mimořádného nařízení můžou vrátit do MŠ budou platit
tyto podmínky:

Na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole se vztahuje povinné testování. Účast na testování bude  podmínkou přítomnosti dítěte na vzdělávání v MŠ.

Zákonní zástupci, kteří nebudou do MŠ na povinné vzdělávání přivádět se vztahují běžná pravidla pro omlouvání nepřítomnosti dítěte v MŠ.

Testování bude probíhat 2x týdně za asistence rodičů ( případně i jiné 3. osoby, která se prokáže pověřením od z.z.) a dohledu personálu MŠ (první test vždy první den prezenční výuky v daném týdnu, zpravidla pondělí a čtvrtek) O výsledku testování bude veden záznam.

Testování bude probíhat ihned při vstupu do budovy MŠ v keramické dílně, vstup do dalších prostor MŠ budou mít pouze děti s negativním testem.

Otestování dítěte by mělo trvat cca 15 minut, proto si prosím, vyhraďte dostatek času pro testování a předávání dítěte do MŠ tak, aby se testování mohlo ukončit nejpozději do 8:45 hod.

Testování bude prováděno z nosu (,,Lepu“ testy,nebo ,,Singclean“ testy) výhradně v MŠ.

Testovat se nemusí dítě, u kterého zákonný zástupce doloží, že:

a) prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

V případě pozitivního antigenního testu při testování ve škole/školském – škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák, student, nebo jeho zákonný zástupce, zaměstnanec školy je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Po absolvování testu s negativním výsledkem budete děti předávat učitelkám přímo u vstupu do 1. nebo 2. patra ze schodiště tak, aby byla naplněna podmínka minimalizace pohybu třetích osob v prostorách MŠ. V odpoledních hodinách si budete opět děti vyzvedávat u vstupů ze schodiště, případně přímo ze zahrady.

Děti budou při příchodu zařazené do patnácti členných skupin, respektováno bude dle možností původní zařazení dětí do předškolních tříd (modrá třída, žlutá třída). V případě většího počtu bude konkrétní třída rozdělena na dvě skupiny. Děti IZS budou přiřazeny ke skupině starších dětí, při větším poštu bude provozována jako samostatná skupina.

Dle poslední informace nebudou muset mít děti v MŠ roušky či respirátory.

Případné dotazy posílejte na info@msrevolucni.cz nebo volejte na tel. č. 736 472 476

Věřím, že vše společně zvládneme, kolektiv MŠ Revoluční

 

Odkazy a informace k testování a organizaci provozu:

Mimořádné opatření č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN     priloha_892336944_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._

Mimořádné opatření   č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN    priloha_892336944_6_MO MZ_testování žáků ve školách_s platnosti dnem vydání_ze dne 6.4.2021

Instruktážní video k testování:

 

priloha_892336944_8_MŠMT_Manuál k provozu škol_aktualizovaný_k rozeslání priloha_892336944_9_MŠMT_Manuál_testováni_06_04_2021_k odeslání

priloha_892336944_9_MŠMT_Manuál_testováni_06_04_2021_k odeslání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Revoluční, Revoluční 1247/26, Praha 1, IČ 70108811, proběhne v souladu s právními předpisy ve dnech od 3. května 2021 do 10.května 2021.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními proběhne zápis distančním způsobem.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/22 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2021 pěti let věku. Dále budou přijímány děti podle místa trvalého bydliště a data narození od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění volné kapacity mateřské školy.

Podrobnosti o postupu a způsobu podání žádosti včetně možnosti stažení dokumentů najdete v záložce „ZÁPIS“

Na základě Usnesení vlády ze dne 26.2.2021 č. 200 je od 1.3.2021 Mateřská škola Revoluční uzavřena.

Informace o postupu, jak žádat o ošetřovné najdete:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Pro uplatnění OČR není potřeba potvrzení školy o uzavření.

Kontaktní údaje o škole do formuláře zadejte:

Mateřská škola Revoluční

Revoluční 1247/26, 110 00 Praha 1

IČ 70108811

Poplatky za školné Vám budou automaticky odečteny poměrnou částkou za období, kdy bude mateřská škola uzavřena.

Z organizačních důvodů je školní stravovávní po dobu uzavření MŠ přerušeno.

Distanční výuka pro předškolní děti bude realizovaná prostřednictvím aplikace Lyfle.

Vzhledem k tomu, že pro předškolní děti je distanční vzdělávání povinné, budeme evidovat Vaši účast na vzdělávání, tzn. Vaše připojení k distanční skupině na Lyfle. Pro omlouvání absencí platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání, tzn. omluvení dítěte nejpozději do 3 dnů prostřednictvím aplikace Lyfle ne bo na e-mail: omluvenky@msrevolucni.cz

V souvislosti s distanční výukou můžete s paní učitelkami průběžně komunikovat  i prostřednictvím e-mailu: ucitelky@msrevolucni.cz

Věřím, že společně zvládneme novou formu vzdělávání, u které se paní učitelky neobejdou bez Vaší pomoci. Přeji Vám hodně radosti a zábavy při plnění jednoduchých aktivit a úkolů, které si pro Vaše děti paní učitelky připraví.

 

VE ČVRTEK 11.3.2021 OD 17:00 DO 18:30 ZVEME VŠECHNY RODIČE NA WEBINÁŘ „APLIKACE PRO ROZVOJ DÍTĚTE“ , kterého se můžete zúčastnit zdarma. Podrobnosti o možnosti přihlášení najdete v přiloženém odkazu.

pozvánka webinář

Školní rok 2020/21 začíná v úterý 1.9.2020.

Všechny potřebné informace pro první dny ve školce, včetně rozdělení dětí do jednotlivých tříd,  najdete při příchodu v atriu školy na informačních panelech. V případě potřeby se neostýchejte zeptat, všichni Vám rádi poradí s orientací v budově. V případě pozdějšího nástupu do MŠ informujte mateřskou školu na e-mail:  omluvenky@msrevolucni.cz

Vzhledem k aktuální situaci Covid-19 a v souladu s manuálem k organizaci výuky vydyným MŠMT je stanoveno ředitelkou školy, že se musí zákonní zástupci pohybovat po škole s ochranou nosu a úst. Děti roušky mít nemusí.

S podrobnostmi organizace výuky a provozu v tomto školním roce budete informováni na třídních schůzkách, které proběhnou v jednotlivých třídách v těchto termínech:

červená třída –  8.9.2020 v 16:30

růžová třída –  9.9.2020 v 16:30

modrá třída –  10.9.2020 v 17:00

zelená třída  – 15.9.2020 v 17:00

žlutá třída  –  22.9.2020 v 17:00 (po návratu ze školy v přírodě)

 

 

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny dne 26.5.2020 v záložce „ZÁPIS“

Rozhodnutí o přijetí jsou zveřejněny pod registračním číslem, které jste obdrželi e-mailem nebo do DS, přijetí Vám bude ještě potvrzeno na e-mail nebo DS.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslány poštou.

 

V době přerušení provozu MŠ z důvodu mimořádných opatření covid, je rozhodnutím ředitelky, v souladu s § 6 Vyhlášky č. 14/2005, Sb., o předškolním vzdělávání, stanovena výše úplaty od března do května poměrnou částí takto:

březen: 350,- Kč

duben: 0,- Kč

květen: 175,- Kč

Výjímečně, vzhledem k mimořádné situaci, může být zákonný zástupce osvobozen za měsíc červen v případě, že do 31.5.2020 doručí na e-mail: omluvenky@msrevolucni.cz  písemou omluvenku, že dítě od 1.6. do 31.6.2020 do MŠ nenastoupí.

Pro ostatní platí standartní částka na červen: 700,- Kč