VÝSLEDKY ZÁPISU k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021

Zveřejněno v Praze dne 26.5.2020 na web. stránkách školy a veřejnou vývěskou  

Mateřská škola Revoluční, Revoluční 1247/26, Praha 1, jako příslušný správní orgán rozhodla prostřednictvím ředitelky školy podle ustanovení §34, § 165 odst. 2 písm. b, § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla takto: O přijetí k předškolnímu vzdělávání s nástupem od 1. 9. 2020 těchto dětí pod přiděleným registračním číslem:

Registrační číslo Registrační číslo
20/10 – přijat
20/34- přijat
20/11- přijat 20/35- přijat
20/13- přijat 20/36- přijat
20/14- přijat 20/37- přijat
20/15- přijat 20/39- přijat
20/16- přijat 20/40- přijat
20/17- přijat 20/41- přijat
20/18- přijat 20/42- přijat
20/19- přijat 20/43- přijat
20/20- přijat 20/44- přijat
20/21- přijat 20/45- přijat
20/23- přijat 20/47- přijat
20/24- přijat 20/48- přijat
20/25- přijat 20/49- přijat
20/26- přijat 20/50- přijat
20/27- přijat 20/53- přijat
20/28- přijat 20/54- přijat
20/30- přijat 20/55- přijat
20/31- přijat 20/56- přijat
20/32- přijat 20/57- přijat
20/33- přijat  

Novela školského zákona (§183 odst. 2) umožňuje oznámit rozhodnutí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeč. Seznam se zveřejňuje na veřejném přístupném místě, a to po dobu alespoň 15 dnů, a obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Originál výtisku Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je založen ve spisu dítěte.

Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem nástupu dítěte doMŠ.       

Rozhodnutí o nepřijetí se nezveřejňuji, jsou zasílána poštou.

Mgr. Jaromíra Pavlíčková, ředitelka školy                                                                                                      

_______________________________________________________________________________

POSTUP PŘI ZÁPISU  PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Revoluční, Revoluční 1247/26, Praha 1, IČ 70108811, proběhne v souladu s právními předpisy ve dnech od 2. května 2020 do 12. května 2020.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva bude zápis pro školní rok 2020/ s nástupem od 1.9.2020 probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2020 pěti let věku. Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyř a tří let do 31. 8. 2020 a to až do naplnění kapacity mateřské školy.

Po shromáždění všech řádně vyplněných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně povinných příloh budou děti přijímány podle Kritérií pro přijetí vydaných ředitelkou školy Č.j.MSR/8/2020, s účinností od 1.4.2020, základním kritériem je datum narození (rok, měsíc, den) a trvalé bydliště dítěte.

Kritéria pro přijetí ke stažení zde:  KRITÉRIA-2020-21

Přihláška a ostatní dokumenty musí být škole doručeny s nejpozdějším datem podání 12. 5. 2020. Na přihlášku podanou s pozdějším datem podání nebude brán zřetel.

Upřednostněno bude podání přihlášky datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou, v krajním případě dle konkrétní situace zákonných zástupců osobním podáním ve škole po předchozí e-mail nebo telefonické domluvě s ředitelkou školy.

E-mail pro zasílání podkladů k zápisu:  zapis@msrevolucni.cz    

SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTŮ POTŘEBNÝCH K ZÁPISU

Základní dokumenty

 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Revoluční
 • prohlášení o očkování a kopie očkovacího průkazu
 • kopie rodného listu

Doplňkové dokumenty

 • doklad o dlouhodobém pobytu cizinců mimo EU
 • doporučení školského poradenského zařízení (odklad školní docházky, speciální vzdělávací potřeby)
 • žádost o individuální vzdělávání

Podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ

Získání přihlášky

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je ke stažení zde:  ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE 2020-21

Rodiče, kteří nemají dálkový přístup, si můžou telefonicky/e-mailem, domluvit termín osobního vyzvednutí přihlášky v prostorách školy.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 • Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkovaní, ke stažení zde: Čestné prohlášení k očkování
 2. doloží prostou kopii očkovacího průkazu.

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít podle Očkovacího kalendáře, který plyne z právních předpisů.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 • Doložení rodného listu

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem, tzn. e-mailem: zapis@msrevolucni.cz

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou a podepsanou přihlášku doručit následujícími způsoby s tím, že preferovány jsou body 1-3:

 1. do datové schránky školy: ypxkyfh,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na: zapis@msrevolucni.cz
 3. poštou (vložit do obálky s nápisem „Zápis“na adresu: Mateřská škola Revoluční, Revoluční 1247/26, Praha 1, 110 00,
 4. osobní podání: ve výjimečném případě může být se zákonným zástupcem domluveno e-mailem: zapis@msrevolucni.cz  osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Další informace

 • Ověření trvalého bydliště dítěte ve spádové oblasti MČ Praha 1:

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí, pro právo přednostního přijetí, ověří ředitelka školy na ÚMČ Praha 1, který vede evidenci obyvatel.

V případě, že v registru dítě nebude uvedeno, budete vyzvání o doložení dokladu do 5 dnů po odevzdání přihlášky.

 • Dítě s odkladem školní docházky nebo speciálními vzdělávacími potřebami:

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 • Individuální vzdělávání:

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 • Doklad o dlouhodobém pobytu cizinců mimo EU na území ČR:

Cizinci mimo EU musí doložit doklad prokazující oprávnění pobytu dítěte na území ČR déle než 9O dnů, stačí odeslat prostou kopii dálkovým způsobem, tzn. e-mailem: zapis@msrevolucni.cz