POSTUP PŘI ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 s nástupem od 1.9.2022

1. Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Revoluční, Revoluční 1247/26, Praha 1, IČ 70108811, proběhne v souladu s právními předpisy ve dnech od 2. května 2022 do 12. května 2022.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/23 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2022 pěti let věku. Po shromáždění všech řádně vyplněných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně povinných příloh budou děti přijímány podle Kritérií pro přijetí vydaných ředitelkou školy Č.j: MSR/28/2022, s účinností od 1.5.2022, základním kritériem je trvalé bydliště dítěte ve školském spádovém obvodu a datum narození (rok, měsíc, den) od nejstaršího po nejmladší.

Kritéria pro přijetí ke stažení zde:    KRITÉRIA 2022-2023

1. ZÁPIS BYL UKONČEN 12.5.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Zápis pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 s ukrajinským občanstvím přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je stanoven termín zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/23 v době od 6.června 2022 do 13.června 2022. Podrobnosti budou zveřejněny po ukončení 1. zápisu.

Další informace ke stažení viz. odkaz:    priloha_1018791392_1_Prirucka_rodice_cz_Lex_bez

«Для дітей, народжених з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2019 року, з громадянством України, що прибули до Чеської Республіки у зв’язку зі збройним конфліктом, встановлений термін запису до дитячого садка на 2022/23 навчальний рік у період з 6 червня 2022 року по 13 червня 2022. Деталі будуть опубліковані після закінчення 1-ї реєстрації. Додаткову інформацію дивіться за посиланням».  priloha_1018791392_3_Prirucka_rodice_ukr_Lex_bez

___________________________________________________________________________

SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTŮ POTŘEBNÝCH K ZÁPISU

Základní dokumenty:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Revoluční

– Evidenční list pro dítě v mateřské škole s lékařským potvrzením o řádném očkování

– Přihláška ke školnímu stravování

– kopie rodného listu

Doplňkové dokumenty:

– doklad o dlouhodobém pobytu cizinců mimo EU, povolení k pobytu

– doporučení školského poradenského zařízení, rozhodnutí o odkladu školní docházky (odklad školní docházky, speciální vzdělávací potřeby)

– oznámení o individuálním vzdělávání

NÁLEŽITOSTI A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI o přijetí dítěte do MŠ

Tiskopisy potřebné k zápisu si stáhněte, čitelně vyplňte a nezapomeňte je podepsat.

Rodiče, kteří nemají dálkový přístup, si můžou vyzvednout složku s tiskopisy v 1.patře MŠ v době od 2.5.2022 do 5.5.2022 vždy od 8:00 do 10:00  hodin.

 1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – ke stažení zde:    Žádost o přijetí
 2. Doložení řádného očkování dítěte, tuto povinnosti dokládá zákonný zástupce potvrzením praktického dětského lékaře na Evidenčním listu pro dítě v mateřské škole – ke stažení zde:      Evidenční list dítěte
 3. Přihláška ke školnímu stravováníke stažení zde:       Přihláška ke stravování – ev.list strávníka 2022-23
 4. Kopie rodného listu

POZN.: Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělává Je doporučeno předem telefonicky kontaktovat svého lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklostí ordinace.

Způsob podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou a podepsanou přihlášku, potvrzený a podepsaný evidenční list, kopii RL a podepsanou přihlášku ke stravování, doručit následujícími způsoby:

 1. Do datové schránky školy: ypxkyfh
 2. Poštou (vložit do obálky s nápisem „Zápis“ na adresu: Mateřská škola Revoluční, Revoluční 1247/26, Praha 1, 110 00
 3. Osobní podání do rukou ředitelky školy dne 11.5.2022 v době od 14:00 do 17:30 hodin

Čas předání si můžete předem domluvit ve dnech 9.-.10.5.2022 v dopoledních hodinách na tel. čísle +420 736 472 476 nebo e-mailem na info@msrevolucni.cz  V případě, že bude při osobním předání zastupovat dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila tato osoba své oprávnění dítě zastupovat úředně ověřenou plnou moc.

Žádost o přijetí a ostatní dokumenty musí být škole doručeny s nejpozdějším datem podání 12. 5. 2022, kdy bude zahájeno správní řízení. Na přihlášku podanou s pozdějším datem podání nebude brán zřetel a bude vyhodnoceno jako zmeškání úkonu.

POZN.:

1) Datovou schránku je možné zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou je také zdarma. Více informací najdete na  https://chcidatovku.cz/ Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. prostým e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 3 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

2) Nahlížení do spisu § 38 správního řádu – účastníci a jejich zástupci mají právo (nikoliv povinnost) nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Po telefonické domluvě +420 736 472 476 si může zákonný zástupce  po ukončení zápisu domluvit schůzku s ředitelkou školy a využít možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádřit se k podkladům, které odevzdal v rámci řízení.

Další důležité informace:

 • Ověření trvalého bydliště dítěte ve spádové oblasti MČ Praha 1:

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí, pro právo přednostního přijetí, ověří ředitelka školy na ÚMČ Praha 1, který vede evidenci obyvatel.

V případě, že v registru dítě nebude uvedeno, budete vyzvání o doložení dokladu do 5 dnů po odevzdání přihlášky.

 • Doklad o dlouhodobém pobytu cizinců mimo EU na území ČR:

Cizinci mimo EU musí doložit doklad prokazující oprávnění pobytu dítěte na území ČR déle než 9O dnů, stačí doložit prostou kopii dokumentu (statut rezidenta).   

 • Dítě s odkladem školní docházky nebo speciálními vzdělávacími potřebami:

Pokud bude mít dítě speciální vzdělávací potřeby a bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, přikládá zákonný zástupce kopii tohoto doporučení. Rozhodnutí o odkladu školní docházky vystavuje spádová základní škola. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 • Individuální vzdělávání:

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Tiskopis oznámení o individuálním vzdělávání ke stažení zde:   Oznámení_ zahájení individuálního vzdělávání _MS_Revoluční