V souladu s platnou legislativou oznamuje Mateřská škola Revoluční dva termíny zápisů pro školní rok 2023/2024, a to:

1)     Řádný zápis 2. a 3.5.2023 v době od 14:00 do 17:00, v kanceláři ředitelky školy.  ŘÁDNÝ ZÁPIS BYL UKONČEN 3.5.23, VÝSLEDKY BUDOU ZVEŘEJNĚNY 22.5.23

2)     Zvláštní zápis 1.6.2023 v době od 10:00 do 14:00, v kanceláři ředitelky

POSTUP PŘI ZVLÁŠTNÍM ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 s nástupem od 1.9.2023

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024  PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitelka mateřské školy / Директор дитячого садка Mgr. Jaromíra Pavlíčková oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2023/2024: повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem / Цей спеціальний запис стосується тільки дітей, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany /які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu /які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství / Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису:  1.6.2023 od 10:00 do 14:00 hodin

Místo zápisu / Місце запису: 1. patro MŠ Revoluční, Revoluční 1247/26, Praha 1

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:  0

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva. Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2023 věku 5 let. У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 5-річного віку.
 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty: Законні представники зобов’язані подати такі документи:
 • b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu) / документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
 • c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat / документ, що дає право представляти дитину;
 • d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2023 5 let) / довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2023 р. досягли 5 років)
 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy dle stanovených kritérií / Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м Praze dne/дата 15.5.2023

Ředitelka mateřské školy / Директор дитячого садка

____________________________________________________________________

POSTUP PŘI ŘÁDNÉM ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 s nástupem od 1.9.2023

Řádný zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Revoluční, Revoluční 1247/26, Praha 1, IČ 70108811, proběhne v souladu s právními předpisy ve dnech 2. a 3. května 2023.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 se povinně týká všech dětí s datem narození 01.09.2017 -31.08.2018. Po shromáždění všech řádně vyplněných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně povinných příloh budou děti přijímány podle Kritérií pro přijetí vydaných ředitelkou školy Č.j: MSR/6/23, s účinností od 1.5.2023, základním kritériem je trvalé bydliště dítěte ve školském spádovém obvodu a datum narození (rok, měsíc, den) od nejstaršího po nejmladší. Kritéria pro přijetí k nahlédnutí zde:  KRITÉRIA 2023-2024 .

Současně v těchto dnech proběhnou DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, kdy si budete moci prohlédnou mateřskou školu, a to od 14:00 do 15:00 školní zahradu a jednotlivé třídy pak vždy od 15:00 do 16:00 hodin.

Souhrnný přehled dokumentů, které budete potřebovat k zapsání dítěte do MŠ

Základní dokumenty:

 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Revoluční
 • evidenční list pro dítě v mateřské škole s lékařským potvrzením o řádném očkování
 • přihláška ke školnímu stravování
 • kopie rodného listu

Doplňkové dokumenty:

 • doklad o dlouhodobém pobytu cizinců mimo EU, povolení k pobytu
 • doporučení školského poradenského zařízení (odklad školní docházky, speciální vzdělávací potřeby)
 • oznámení o individuálním vzdělávání

Náležitosti a způsob podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ

Tiskopisy potřebné k zápisu si stáhněte, čitelně vyplňte a nezapomeňte je podepsat. Rodiče, kteří nemají dálkový přístup, si můžou vyzvednout složku s tiskopisy v 1.patře MŠ v době od 3.4 do 6.4.2023 vždy od 8:00 do 10:00  hodin.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – ke stažení zde:    Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2023-2024

Evidenční list pro doložení řádného očkování dítěte, tuto povinnosti dokládá zákonný zástupce potvrzením od praktického dětského lékaře – ke stažení zde:   evidenční list dítěte 23-24

Přihláška ke školnímu stravováníke stažení zde   Přihláška ke stravování – ev.list strávníka

Kopie rodného listu  – stačí prostá kopie

POZN.: Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělává Je doporučeno předem telefonicky kontaktovat svého lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklostí ordinace.

Způsob podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou a podepsanou přihlášku, potvrzený a podepsaný evidenční list, kopii RL a podepsanou přihlášku ke stravování, doručit následujícími způsoby:

 1. Osobně, podáním do rukou ředitelky školy, dne 2.5. a 3.5. 2023 v době od 14:00 do 17:00 hodin V případě, že bude při osobním předání zastupovat dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila tato osoba své oprávnění dítě zastupovat úředně ověřenou plnou moc.
 2. Do datové schránky školy (zasílejte prosím nejdříve od 3.4.2023): ypxkyfh

Žádost o přijetí a ostatní dokumenty musí být škole doručeny s nejpozdějším datem podání 3. 5. 2023. Na přihlášku podanou s pozdějším datem podání nebude brán zřetel a bude vyhodnoceno jako zmeškání úkonu.

Přidělení  registračního čísla, možnost vyjádření se k podkladům a zveřejnění výsledků zápisu

 • Každému účastníkovi řízení bude  při zápisu přiděleno registrační číslo , a to buď při osobním podání nebo zasláním do DS žadatele.
 • V případě neúplné nebo nejasné žádosti vyzve mateřská škola žadatele k doplnění do 5 dnů od podání.
 • V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu bude každému účastníkovi řízení předána výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí právního orgánu, a to nejpozději do 5 dnů od doručení této výzvy. Současně má v této lhůtě každý účastník možnost v souladu s § 38 správního řádu nahlédnout do spisu, a to v kanceláři ředitelky školy v pracovní dny v době od 9:00 – do 10:00 hodin.
 • Po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci vydáno písemné rozhodnutí, které bude oznámeno účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 72 správního řádu.V souladu s § 138 odst. 2 školského zákona se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na www.msrevolucni.cz, zveřejněním seznamu se považují za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání se zasílají doporučenou poštou, nebo se předávají do vlastních rukou.

Další důležité  informace:

 • Ověření trvalého bydliště dítěte ve spádové oblasti MČ Praha 1:

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí, pro právo přednostního přijetí, ověří ředitelka školy na ÚMČ Praha 1, který vede evidenci obyvatel.

V případě, že v registru dítě nebude uvedeno, budete vyzvání o doložení dokladu do 5 dnů po odevzdání přihlášky.

 • Doklad o dlouhodobém pobytu cizinců mimo EU na území ČR:

Cizinci mimo EU musí doložit doklad prokazující oprávnění pobytu dítěte na území ČR déle než 9O dnů, stačí doložit prostou kopii dokumentu (statut rezidenta).   

 • Dítě s odkladem školní docházky nebo speciálními vzdělávacími potřebami:

Pokud bude mít dítě speciální vzdělávací potřeby a bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, přikládá zákonný zástupce kopii tohoto doporučení. Rozhodnutí o odkladu školní docházky vystavuje spádová základní škola. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 • Individuální vzdělávání:

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Tiskopis oznámení o individuálním vzdělávání ke stažení zde:   Individuální vzdělávání – vzor oznámení v rámci zápisu

 • Možnost zpětvzetí žádosti 

V případě, že se v průběhu řízení rozhodnete odstoupit od žádosti, vyplňte a  předejte do MŠ k rukám ředitelky  tento tiskopis pro  „Zpětvzetí „:    zpětvzetí žádosti o přijetí do Mateřské školy Revoluční