ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zveřejněno v Praze dne 20.05.2021 na web. stránkách školy a veřejnou vývěskou v MŠ.

Mateřská škola Revoluční, Revoluční 1247/26, Praha 1, jako příslušný správní orgán rozhodla prostřednictvím ředitelky školy podle ustanovení §34, § 165 odst. 2 písm. b, § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla takto:

O přijetí k předškolnímu vzdělávání s nástupem od 1. 9. 2021 těchto dětí pod přiděleným registračním číslem:

PŘIJATÉ DĚTI S REEGISTRAČNÍM ČÍSLEM
21/01 přijato
21/02 přijato
21/03 přijato
21/05 přijato
21/06 přijato
21/07 přijato
21/08 přijato
21/09 přijato na IV
21/10 přijato
21/13 přijato
21/14 přijato
21/16 přijato
21/17 přijato
21/18 Přijato na IV
21/19 přijato
21/22 přijato
21/23 přijato
21/24 přijato
21/25 přijato
21/26 přijato
21/27 přijato
21/28 přijato
21/29 přijato
21/30 přijato
21/32 přijato
21/33 přijato
21/34 přijato
21/35 přijato
21/36 přijato
21/40 přijato
21/41 přijato
21/42 přijato na IV
21/43 přijato
21/44 přijato
21/45 přijato
21/46 přijato
21/47 přijato
21/49 přijato
21/51 přijato
21/52 přijato
 21/53 přijato

 

Toto zvěřejnění má platnost jako tištěná forma rozhodnutí. Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem nástupu dítěte do MŠ.

Další informace očekávejte e-mail poštou nebo do  DS.

Mgr. Jaromíra Pavlíčková, ředitelka školy                                                             

 

O nepřijetí k předškolnímu vzdělávání s nástupem od 1.9.2021 těchto dětí s přiděleným registračním číslem:

 

NEPŘIJATÉ DĚTI S REGISTRAČNÍM ČÍSLEM
Přijato na MŠ ve školském obvodu Praha 1
21/15 MŠ OPLETALOVA
21/31 MŠ ŘÁSNOVKA
21/11 MŠ MASNÁ
21/12 MŠ MASNÁ
21/38 MŠ LETENSKÁ
21/48 MŠ MASNÁ
21/50 MŠ OPLETALOVA
21/04 MŠ NÁRODNÍ
21/37 MŠ MASNÁ

V případě, že nedoručíte do MŠ Revoluční e-mailem na zapis@msrevolucni.cz informaci o zpětvzetí  žádosti, bude Vám zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou na adresu trvalého bydliště.