POSTUP PŘI ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 s nástupem od 1.9.2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Revoluční, Revoluční 1247/26, Praha 1, IČ 70108811, proběhne v souladu s právními předpisy ve dnech od 3. května 2021 do 10.května 2021.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními proběhne zápis distančním způsobem.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/22 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2021 pěti let věku. Dále budou přijímány děti podle místa trvalého bydliště a data narození od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění volné kapacity mateřské školy.

Po shromáždění všech řádně vyplněných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně povinných příloh budou děti přijímány podle Kritérií pro přijetí vydaných ředitelkou školy Č.j.MSR/21/2021, s účinností od 1.4.2021, základním kritériem je datum narození (rok, měsíc, den) a trvalé bydliště dítěte.

Kritéria pro přijetí ke stažení zde:     KRITÉRIA 2021-2022 

Přihláška a ostatní dokumenty musí být škole doručeny s nejpozdějším datem podání 10. 5. 2021. Na přihlášku podanou s pozdějším datem podání nebude brán zřetel.

Upřednostněno bude podání přihlášky v elektronické podobě nebo písemně, a to: datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou,  případně dle konkrétní situace zákonných zástupců osobním podáním ve škole (vhozením do poštovní schránky).

E-mail pro zasílání podkladů k zápisu:  zapis@msrevolucni.cz  

DS ypxkyfh 

SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTŮ POTŘEBNÝCH K ZÁPISU

Základní dokumenty:

Doplňující dokumenty:

  • oznámení o individuálním vzdělávání    KE STAŽENÍ ZDE:   OZNÁMENÍ IND.VZD.
  • doklad o dlouhodobém pobytu cizinců mimo EU, povolení k pobytu
  • doporučení školského poradenského zařízení (odklad školní docházky, speciální vzdělávací potřeby)

NÁLEŽITOSTI A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI o přijetí dítěte do MŠ

Náležitosti podání žádosti

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Rodiče, kteří nemají dálkový přístup, si můžou telefonicky domluvit individuální termín osobního vyzvednutí žádosti a dalších tiskopisů v prostorách školy dne 12.4.2021

Při elektronickém způsobu podání se za řádně podepsanou považuje jen žádost  podaná přes datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Při podání poštou je rozhodující datum podání na poštu.

Kopie rodného listu

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem na zapis@msrevolucni.cz

Doložení řádného očkování dítěte na evidenčním listu

Tuto povinnosti dokládá zákonný zástupce potvrzením praktického dětského lékaře na Evidenčním listu pro dítě v mateřské škole, stačí odeslat prostou kopii na zapis@msrevolucni.cz.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce dokládá tuto povinnost potvrzením praktického dětského lékaře. Je doporučeno předem telefonicky kontaktovat svého lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklostí ordinace. Pokud lékař poskytuje potvrzení e-mailem, je to možné. Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Způsob podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou a podepsanou přihlášku doručit následujícími způsoby s tím, že preferovány jsou body 1-3:

  1. do datové schránky školy 1)   ypxkyfh
  2. poštou do obálky s nápisem „Zápis“ na adresu: Mateřská škola Revoluční, Revoluční 1247/26, Praha 1, 110 00,
  3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem 2) (nelze jen poslat prostý email!) na e-mail: zapis@msrevolucni.cz
  4. osobním podáním vhozením do schránky MŠ3
  5. ve výjimečném případě může být se zákonným zástupcem domluveno po předchozí telefonické domluvě 736 472 476 osobní podání žádosti v prostorách školy

1) Datovou schránku je možné zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou je také zdarma. Více informací najdete na https://chcidatovku.cz/

2)Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

3) Při vhození do schránky školy doporučujeme současně poslat informaci o datu vhození do e-mailu zapis@msrevolucni.cz

Další důležité informace:

Ověření trvalého bydliště dítěte ve spádové oblasti MČ Praha 1:

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí, pro právo přednostního přijetí, ověří ředitelka školy na ÚMČ Praha 1, který vede evidenci obyvatel.

V případě, že v registru dítě nebude uvedeno, budete vyzvání o doložení dokladu do 5 dnů po odevzdání přihlášky.

Dítě s odkladem školní docházky nebo speciálními vzdělávacími potřebami:

Pokud bude mít dítě speciální vzdělávací potřeby a bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, přikládá zákonný zástupce v rámci zápisu prostou kopii tohoto doporučení.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky vystavuje spádová základní škola. Dostačující je doručení kopie rozhodnutí prostým e-mailem.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Individuální vzdělávání:

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, nejpozději tedy do 31.5.2021

Doklad o dlouhodobém pobytu cizinců mimo EU na území ČR:

Cizinci mimo EU musí doložit doklad prokazující oprávnění pobytu dítěte na území ČR déle než 9O dnů, stačí odeslat prostou kopii dálkovým způsobem, tzn. e-mailem: zapis@msrevolucni.cz