SOUHRNNÉ PROTIEPIDEMICKÉ INFORMACE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Pro MŠ platí tato mimořádná opatření:
MO o nošení ochranných prostředků dýchacích cest           viz. odkaz:   Protiepidemická opatření – co aktuálně platí | Vláda ČR (vlada.cz)
MO k testování zaměstnanců                                                  viz. odkaz:   Protiepidemická opatření – co aktuálně platí | Vláda ČR (vlada.cz)
Děti se v MŠ netestují.
Pokud je dítě v karanténě nebo izolaci, školka nevyplňuje OČR. Rodič si sám vyplní žádost o „krizové ošetřovné“            viz. odkaz: Krizové ošetřovné · Covid Portál (gov.cz)
Karantény a izolace standardně 5 dnů.

Po ukončení karantény či izolace u zaměstnanců je doporučeno nosit 5 dnů respirátor.

RESPIRÁTORY
Obecně platí, že všichni zaměstnanci nosí ve vnitřních prostorách respirátor –výjimku mají pouze očkovaní pedagogové při vzdělávání, pokud se testují.
Pedagogové po prodělaném covidu, neočkovaní a očkovaní, kteří se odmítnoutestovat nosí respirátor stále, ale nemusí jej mít při cvičení, zpěvu, hře na hudební nástroj atp., pokud dodrží rozestup 1,5m.

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17.1.
Probíhá testování VŠECH zaměstnanců ve frekvenci 2x týdně antigenní testem (min. 3 dny odstup, ideálně pondělí-čtvrtek).

V případě, že bude ve čvrtek pozitvní třídní učitelka, je neprodleně informována KHS a s pozitivně testovanou učitelkou musí s ní jít do 5 denní akrantény i všechny děti, které s ní byly v kontaktu 2 dny zpátky.

Zaměstnanec má POZITIVNÍ AG TEST
Zaměstnanec okamžitě použije respirátor, odchází z pracoviště a KHS mu nařídí karanténu na 5 dnů a vystaví eNeschopenku.Zaměstnanec může jít na PCR test – pokud bude negativní, karanténa je ukončena. Pokud bude pozitivní, viz postup níže.Zaměstnanci v karanténě náleží „izolačka“, ale pokud se dohodnete na výkonu práce z domova, může neschopenku odmítnout a pracovat na homeoffice.Po návratu z 5denní karantény musí opět podstoupit AG test.
Zaměstnanec má POZITIVNÍ PCR TEST
Pozitivní zaměstnanec co nejrychleji informuje zaměstnavatele. Zaměstnavatel konzultuje telefonicky s KHS, koho má označit jako rizikové
kontakty.Zaměstnavatel vytrasuje rizikové kontakty a pošle KHS rozešle rizikovým kontaktům SMS s pokyny.Pozitivního zaměstnance automaticky kontaktuje KHS, v sebetrasovacím dotazníku dotyčný uvede své rizikové kontakty mimo školu.Zaměstnanci náleží „izolačka“, ale pokud se dohodnete na výkonu práce z domova, může neschopenku odmítnout a pracovat na homeoffice.Izolace nemocného trvá zpravidla 5 dnů – pokud nemá příznaky, může se po 5 dnech vrátit, ale je doporučeno, aby dalších 5 dnů nosil respirátor.

RIZIKOVÝ KONTAKT
je ten, kdo s pozitivní osobou v průběhu 2 dnů před projevem příznaků nebo před testem:
měl fyzický kontakt bez respirátoru kontakt tváří v tvář nebo v jedné místnosti bez respirátoru na vzdálenost max. 1,5m po dobu více než 5 min
seděl v dopravním prostředku max. 2 řady od pozitivní osoby

Podrobně se dočtete v Metodickém pokynu pro KHS k nařizování karantén a izolací.       viz odkaz:  od 17.1.22 Metodicky_pokyn_KHS_karanteny_izolace_17012022

KARANTÉNA, IZOLACE U DĚTÍ

Karanténu a izolaci konkrétních dětí rozhoduje KHS pro děti a mládež.

V případě výskytu pozitivního dítěte konzultuje ředitelka neprodleně s místně příslušnou hygieničkou pro děti a mládež pro Prahu 1 vzniklou situaci, ředitelka školy vyplní a odešle trasovací tabulku se jménem a příjmením dítěte, telefonním kontaktem a jménem zákonného zástupce a uvedením data posledního kontaktu s pozitivním spolužákem (učitelem). Po zpětném vyhodnocení ze strany hygieny ředitelka školy nebo jí pověřená třídní učitelka neprodleně informuje zákonné zástupce o nařízené karanténě prostřednictvím aplikace LYFLE.

V případě, že je v souvislosti s povinným antigenním testováním zaměstnanců zachycena pozitivní třídní učitelka, odchází s ní neprodleně do 5 denní karantény i všechny děti a pedagogičtí pracovníci z její třídy, s kterými byla v rizikovém kontaktu v předchozích dvou dnech. Tzn, že u karantény je dnem „nula“, den posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Návštěvy kulturních akcí, plavání atd.
Pravidla akcí mimo školu, na kterých jsou přítomni i jiní účastníci, než děti a doprovod z jedné mateřské školy, se řídí mimořádným opatřením o omezení maloobchodu a služeb. Pokud se jedná uzavřené akce pro jednu školu, platí pro ně pravidla stejně jako při pobytu ve škole.Pro veřejné vzdělávací akce, divadla, koncerty ale i např. besedy s rodiči platí, že pro akce do 20 osob není nutné splňovat žádné další podmínky. U akcí nad 20 osob musí děti a dospělí starší 12 let doložit očkování, prodělanou nemoc nebo platný PCR test.Pro sportovní aktivity platí, že dospělí od 18 let dokládají očkování nebo prodělanou nemoc. PCR test se uznává pouze těm dospělým, kteří jsou rozočkovaní nebo ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou.

Informace o nové povinnosti škol předávat osobní údaje orgánům ochrany veřejného zdraví

 

Vážení rodiče,

dne 13. 12. 2021 změnilo Ministerstvo zdravotnictví ČR znění původního mimořádného opatření, č.j.: MZCR 14600/2021-20/MIN/KAN, v důsledku, kterého je nově škola v přesně vymezených případech povinna předávat osobní údaje svých žáků příslušné krajské hygienické stanici (dále jen „KHS“).

Předávání seznamu pozitivně testovaných žáků za účelem vystavení žádanky na RT-PCR vyšetření

Dle nového znění čl. V novelizovaného mimořádného opatření škola bez zbytečného odkladu zašle KHS prostřednictvím aplikace Covid Forms Application (dále jen „CFA“) seznam žáků, kterým byl v rámci preventivního testování zjištěn pozitivní výsledek testu. Tento seznam musí obsahovat osobní údaje žáka v rozsahu: jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, kód zdravotní pojišťovny, název obce bydliště a její PSČ, údaj o státním občanství, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa a datum provedení (pozitivního) testu. Součástí tohoto seznamu jsou i identifikační údaje školy.

Na základě uvedeného seznamu je KHS povinna vystavit elektronickou žádanku na konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR všem dětem nebo žákům, kteří byli uvedeni v seznamu zaslaném školou.

Předávání osobních údajů za účelem tzv. trasování

Dle nového znění čl. VIIa novelizovaného mimořádného opatření v případech, kdy je škola rodičem/zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem informována o jeho pozitivním výsledku RT-PCR testu, přičemž tento žák byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do dne zjištění pozitivního výsledku RT-PCR testu osobně přítomen ve škole, je škola povinna tuto skutečnost telefonicky nebo e-mailem nahlásit příslušné KHS.

Škola je dále povinna zaslat KHS prostřednictvím aplikace CFA seznam žáků nebo pedagogických pracovníků, kteří byli školou ve spolupráci s KHS vyhodnoceni jako epidemiologicky významný kontakt dítěte nebo žáka nebo pedagogického pracovníka. Tento seznam musí obsahovat osobní údaje žáka v rozsahu: jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, kód zdravotní pojišťovny, název obce bydliště a její PSČ, údaj o státním občanství, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa a datum kontaktu s dítětem nebo žákem nebo pedagogickým pracovníkem uvedenými v předešlém odstavci. Součástí tohoto seznamu jsou i identifikační údaje školy.

Výše uvedené údaje jsou nezbytné k tomu, aby KHS splnila povinnost provedení epidemiologického šetření, vyhodnocení zjištěných rizik a přijetí adekvátních opatření k zabránění šíření nákazy.

V případě, že KHS rozhodne o provedení preventivního screeningového testování dětí nebo žáků a zaměstnanců školy na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 v ohnisku nákazy, které bylo vymezeno KHS na základě epidemiologického šetření, je škola jí povinna bezodkladně zaslat údaje těchto dětí nebo žáků a zaměstnanců. Osobní údaje jsou zasílány v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, kód zdravotní pojišťovny, název obce bydliště a PSČ, údaj o státním občanství, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa.

Vážení rodiče, jak z výše uvedeného vyplývá, škola je povinna postupy uvedené v citovaném aktualizovaném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví dodržet! Právním základem zpracování (předání) osobních údajů je tedy v tomto případě plnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a v případě zpracování (předání) údajů o zdravotním stavu (výsledek pozitivního testu, rizikový kontakt) pak čl. 9 odst. 2 písm. i GDPR [veřejný zájem v oblasti ochrany veřejného zdraví].

Mimořádné opatření měnící shora citované původní opatření MZČR naleznete zde. Pro předejití případným nedorozuměním a pro zjištění povinností, které se na rodiče/zákonné zástupce žáků vztahují, Vám doporučuji se s textem právní normy seznámit.