Vážení rodiče,

s účinností od 12.4. 2021 budeme otevírat třídy mateřské školy pro předškolní děti s povinným předškolním vzděláváním (t.j. děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 6. roku věku a starší s odkladem školní docházky) a dále dle  Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 Č.j. MZDR14600/2021-1/MIN/KAN pro děti mladší, jejichž zákonní zástupci pracují ve složkách IZS.

Výjimka pro děti IZS se vztahuje na tyto vybrané profese:

  • Zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.  KE STAŽENÍ ZDE: Potvrzení o zaměstnání pro vzdělávací zařízení v souvislosti s mimořádným opatřením 6.4.21 .docx

Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

Pro všechny děti, které se dle mimořádného nařízení můžou vrátit do MŠ budou platit
tyto podmínky:

Na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole se vztahuje povinné testování. Účast na testování bude  podmínkou přítomnosti dítěte na vzdělávání v MŠ.

Zákonní zástupci, kteří nebudou do MŠ na povinné vzdělávání přivádět se vztahují běžná pravidla pro omlouvání nepřítomnosti dítěte v MŠ.

Testování bude probíhat 2x týdně za asistence rodičů ( případně i jiné 3. osoby, která se prokáže pověřením od z.z.) a dohledu personálu MŠ (první test vždy první den prezenční výuky v daném týdnu, zpravidla pondělí a čtvrtek) O výsledku testování bude veden záznam.

Testování bude probíhat ihned při vstupu do budovy MŠ v keramické dílně, vstup do dalších prostor MŠ budou mít pouze děti s negativním testem.

Otestování dítěte by mělo trvat cca 15 minut, proto si prosím, vyhraďte dostatek času pro testování a předávání dítěte do MŠ tak, aby se testování mohlo ukončit nejpozději do 8:45 hod.

Testování bude prováděno z nosu (,,Lepu“ testy,nebo ,,Singclean“ testy) výhradně v MŠ.

Testovat se nemusí dítě, u kterého zákonný zástupce doloží, že:

a) prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

V případě pozitivního antigenního testu při testování ve škole/školském – škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák, student, nebo jeho zákonný zástupce, zaměstnanec školy je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Po absolvování testu s negativním výsledkem budete děti předávat učitelkám přímo u vstupu do 1. nebo 2. patra ze schodiště tak, aby byla naplněna podmínka minimalizace pohybu třetích osob v prostorách MŠ. V odpoledních hodinách si budete opět děti vyzvedávat u vstupů ze schodiště, případně přímo ze zahrady.

Děti budou při příchodu zařazené do patnácti členných skupin, respektováno bude dle možností původní zařazení dětí do předškolních tříd (modrá třída, žlutá třída). V případě většího počtu bude konkrétní třída rozdělena na dvě skupiny. Děti IZS budou přiřazeny ke skupině starších dětí, při větším poštu bude provozována jako samostatná skupina.

Dle poslední informace nebudou muset mít děti v MŠ roušky či respirátory.

Případné dotazy posílejte na info@msrevolucni.cz nebo volejte na tel. č. 736 472 476

Věřím, že vše společně zvládneme, kolektiv MŠ Revoluční

 

Odkazy a informace k testování a organizaci provozu:

Mimořádné opatření č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN     priloha_892336944_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._

Mimořádné opatření   č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN    priloha_892336944_6_MO MZ_testování žáků ve školách_s platnosti dnem vydání_ze dne 6.4.2021

Instruktážní video k testování:

 

priloha_892336944_8_MŠMT_Manuál k provozu škol_aktualizovaný_k rozeslání priloha_892336944_9_MŠMT_Manuál_testováni_06_04_2021_k odeslání

priloha_892336944_9_MŠMT_Manuál_testováni_06_04_2021_k odeslání