Mateřská škola Revoluční, příspěvková organizace - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz
1. patro
10/2019 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
30
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
2. patro
10/2019 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
30
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3

Představení naší mateřské školy

aktuální informace o dění v naší školce

Denní režim, aktivity, stravování

Školní řád mateřské školy

Poslední novinky
16.09.2019
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
31.05.2019
Informace - škola v přírodě - 1.p
23.05.2019
Byly zveřejněny výsledky zápisu pro školní rok 2019/20 s nástupem od 1.9.2019

MČ Praha 1 – akce pro děti


Děkujeme za celoroční spolupráci
s Nadací Pražské děti

OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mateřská škola Revoluční
je příspěvkovou organizací MČ Praha 1, která je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.
Mateřská škola Revoluční zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Mateřská škola Revoluční je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1) zápis k předškolnímu vzdělávání

2) zajištění předškolního vzdělávání

Kontaktní adresa správce: Mateřská škola Revoluční, Revoluční 1247/26, 110 00 Praha 1, IČ 70108811, telefon: +240 224 817 057, e-mail: info@msrevolucni.cz,  ID datové schránky: ypxkyfh

Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle čl. 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů: Mateřská škola Revoluční, Revoluční 1247/26, 110 00 Praha 1, tel.: +420 224 817 057, e-mail: poverenec.oou@i3c.cz  ID datové schránky: ypxkyfh

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány za účelem zejména na základě splnění právních povinností, které se na školu vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Vámi a školou.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovanýa jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávany pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovávány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvoslosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadně omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů poverenec.oou@i3c.cz

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

© MŠ Revoluční 2012