VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022, který začíná ve středu 1.9.2021. Přestože doufáme, že už bude nový školní probíhat „normálně“ , musíme Vás požádat, vzhledem k protiepidemickým opatřením, o dodržování těchto stanovených podmínek provozu v Mateřské škole Revoluční:

Podmínky provozu v Mateřské škole Revoluční vzhledem k protiepidemickým opatřením, stanovené ve školním roce 2021/2022

Příchod do mateřské školy

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstupovat (tím je myšleno jak dítě, tak osoba, která dítě přivádí).

Pohyb v prostorách mateřské školy

Použít po příchodu desinfekci na ruce umístěnou u vchodu před schodištěm (netýká se dětí).

Pohybovat se ve všech prostorách mateřské školy vždy v respirátoru/roušce, a to po co nejkratší možnou dobu.

Děti po celou dobu pobytu v mateřské škole roušky nosit nemusí.

Neprodleně po přezutí a převlečení dítěte v šatně dohlédne rodič na to, aby si dítě důkladně (20 –  30 sekund) umylo ruce vodou a mýdlem, až potom dítě předat do třídy učitelce.

Po celou dobu přítomnosti dodržovat odstupy od ostatních osob cca 2 metry.

Vstup do třídy

Předat dítě učitelce v co nejkratším čase, důležitá sdělení předávat písemně nebo telefonicky, v případě potřeby si sjednat individuální schůzku.

Děti nesmí nosit do školky žádné osobní hračky, ani předměty.

Ve třídě

Počet dětí ve třídě není omezen.

Pedagogičtí pracovníci nemusí nosit respirátor/roušku.

Povinnosti zákonných zástupců (rodičů)

Předávat dítě do MŠ jen zcela zdravé bez příznaků respiračního onemocnění.

Povinnost donést lékařské potvrzení, pokud dítě trpí přetrvávajícími projevy infekčního onemocnění, které je projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel).

Využívat pobytu v mateřské škole na dobu nezbytně nutnou.

V případě zjištění výskytu příznaků infekčního onemocnění v průběhu dne bude dítě umístěno do izolační místnosti s nasazenou rouškou, rodič bude kontaktován a vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte v co nejkratším možném čase. Současně je rodič povinen okamžitě telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Dodržovat zvýšené hygienické normy zavedené v MŠ v důsledku Covid -19, sledovat aktuální vývěsky a informace.

Nepoužívat WC určené pro zaměstnance školy.

Žádáme Vás, abyste respektovali tato pravidla. Dodržováním těchto pravidel chráníte nejenom své děti, ale také zaměstnance mateřské školy, sebe i své rodinné příslušníky.