Mateřská škola Revoluční, příspěvková organizace - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz
1. patro
10/2019 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
30
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
2. patro
10/2019 « »
Po
Út
St
Čt
So
Ne
30
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3

Keramika, tanečky, sportování, ...

Mikulášská nadílka, besídky, výlety

Poslední novinky
16.09.2019
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
31.05.2019
Informace - škola v přírodě - 1.p
23.05.2019
Byly zveřejněny výsledky zápisu pro školní rok 2019/20 s nástupem od 1.9.2019

MČ Praha 1 – akce pro děti


Děkujeme za celoroční spolupráci
s Nadací Pražské děti

Zájmové tvořivé aktivity, které rozšiřují vzdělávací nabídku zejména u nejstarších dětí.
Tyto činnosti jsou realizovány ve spolupráci s rodiči.  Aktivity jsou zpravidla vedeny učitelkami školy.
Při plánování těchto aktivit vycházíme z toho, že pro zdravý rozvoj dítěte je důležité ponechat dítěti dostatek prostoru a času, aby k dané aktivitě dozrálo, proto si mohou děti zpočátku aktivitu vyzkoušet. Rodiče tak mohou, po konzultaci s lektorem nebo pí.učitelkou,  zodpovědně rozhodnout, zda se dítě bude aktivity účastnit celoročně. Přirozenou cestou se tak děti učí nejenom získávat nové zkušenosti, poznatky a dovednosti v menší skupině dětí, ale budují si i důležitou kompetenci „setrvat u započaté práce“.
V rámci aktivit děti připravují v průběhu roku pro rodiče tématická vystoupení nebo výstavy. Dětské kresby a malby, stejně jako dílka z místní keramické dílny zdobí vnitřní prostory školy.

TANEČKY
Naše mateřská škola úzce spolupracuje se základní uměleckou školou U Půjčovny, Praha 1. Jednou z forem spolupráce je právě taneční aktivita, kterou vede přímo v mateřské škole profesionální tanečnice ze Základní umělecké školy U Půjčovny, Praha 1.
V jednotlivých vzdělávacích blocích jsou dětem nabízeny hudebně rytmická cvičení, říkadla, pohybové hry se zpěvem a hudební improvizace - s cílem naučit se správnému držení těla, kultivovat své pohybové schopnosti, rozvíjet pohybovou fantazii a prohlubovat estetické cítění. Dvakrát do roka prezentují děti svou práci prostřednictvím tématického vystoupením pro rodiče. Aktivita probíhá v odpoledních hodinách.

SPORTOVÁNÍ Aktivita probíhá v tělocvičně mateřské školy a je zaměřen na rozvoj sportovní zdatnosti, vytrvalosti a všestrannosti s využitím sportovního náčiní a nářadí. Hlavním cílem je podporování radosti z pohybu, vytváření pohybových návyků a dovedností, poznávání možností a omezení vlastního těla, rozvoj prostorové orientace a koordinace celého těla a schopnosti dokázat spolupracovat ve prospěch sportovního týmu. Jednotlivé třídy se pravidleně střídají při dopoledním pobytu v tělocvičně.

KERAMIKA
V naší mateřské škole mají děti možnost pracovat v keramické dílně vybavené vlastní pecí, což jim dává prostor k výtvarnému vyjádření v trojrozměrné formě. V průběhu aktivit se seznamují s vlastnostmi keramické hlíny, učí se jí ovládat, zpracovávat a tvarovat. Tak rozvíjí své individuální tvořivé dovednosti a schopnosti, fantazii a schopnost sebevyjádření. Komplexní vybavení dílny navíc dětem umožňuje sledovat celý proces vzniku keramického díla, od vlastní představy, přes „boj s hmotou“, první vypálení, až po závěrečné glazování.
Na konci školního roku děti společně instalují ze svých prací výstavu pro rodiče. Aktivita je organizována pro nejstarší děti, které se po skupinách střídají při pobytu v keramické dílně.

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK
Pro výuku plavání využíváme profesionálních služeb plavecké školy Betynka v plaveckém bazénu AXA.
Plavání vedou zkušení instruktoři plavání, kteří motivují děti různorodými plaveckými pomůckami k odbourávání strachu z vody a učí je základům plaveckého stylu.
Po celou dobu plaveckého výcviku je u bazénu přítomna i naše pani učitelka.
Před přihlášením dítěte doporučujeme, aby dítě mělo za sebou základní seznámení s pobytem v bazénu z rodiny. Dítě, které má za sebou individuální zkušenost s pobytem v hluboké vodě už nemusí překonávat prvotní strach z neznámé situace a má z plavání rychleji pocit radosti. Aktivita je určená pro starší děti a probíhá v dopoledních hodinách.

SKUPINOVÉ ZPÍVÁNÍ A MUZICÍROVÁNÍ Cílem hudebních aktivit je rozvíjet u dětí cit k hudbě, rozvíjet pěvecké a hudebně pohybové dovednosti, učit se hudbu poslouchat i tvořit. V menší skupině se děti lépe realizují, překonávají ostych a záskávají rychleji sebejistotu v hudebních dovednostech. Během školního roku děti společně realizují hudební vystoupení pro rodiče. Odpolední skupinové hudební chvilky si organizují pedagogové na svých třídách dle programu.

INDIVIDUÁLNÍ NÁPRAVA ŘEČI -  logopedická náprava řeči
Správná výslovnost je základním stavebním kamenem pro budoucí školní úspěšnost. Proto se snažíme už od raného věku podchycovat děti, které potřebují v této oblasti pomoci. Pod vedením klinické foniatričky a logopedky vede přímo v mateřské škole logopedickou nápravu řeči za účasti rodiče a dítěte logopedická asistentka z řad našeho pedagogického sboru.

KOUZELNÁ ŠKOLA - ADAPTACE NA PŘECHOD DO ZŠ
Přechod z mateřské do základní školy je významným mezníkem v životě dítěte.
Ve spolupráci se ZŠ  na Praze 1 organizujeme pravidelné návštěvy předškolních dětí ve školním prostředí. Během návštěvy mají děti možnost seznámit se s atmosférou a prostředím školy a seznamují se s budoucími učiteli. 

MLUVÍME JINÝM JAZYKEM
Během těchto aktivit mají děti možnost se seznamovat s tím, že se lidé dorozumívají i jiným jazykem, než českým. Seznamování s anglickým jazykem probíhá formou her, písniček a jednoduchých činností. Výuku anglického jazyka zajišťují kmenové učitelky a lektoři jazykové školy v odpoledních  hodinách. Aktivita je vhodná pouze pro děti, které nemají vadu řeči.

© MŠ Revoluční 2012